ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลท้องเนียน
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2564
2 ซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค (น้ำยาฉีดพ้นฆ่าเชื้อโควิด ๑๙ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2564
3 ซื้อหน้ากากอนามัย ตามโครงการจัดตั้งจุดตรวจจุดคัดกรอง เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2564
4 จ้างจัดหาเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการจัดตั้งจุดตรวจจุดคัดกรอง เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2564
5 จ้างประกอบอาหารกลางวันศพด.บ้านท่าม่วง (พ.ค.-ก.ย.64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2564
6 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ของศพด. บ้านแขวงเภา 2/2564 (พ.ค. - ก.ย.64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2564
7 จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าจันทน์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2564
8 ซื้อวัสดุการเกษตร (เพื่อใช้กับรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ผ๐๐๖๙ นศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2564
9 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๒ ๐๐๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2564
10 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดตั้งจุดตรวจจุดคัดกรอง เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2564
11 ซื้อหน้ากากอนามัย ตามโครงการจัดตั้ง จุดตรวจ จุดคัดกรอง เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2564
12 จ้างจัดหาเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการจัดตั้งจุดตรวจจุดคัดกรอง เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา (ระหว่างวันที่ ๒๓-๓๐ เมษายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2564
13 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ของศพด. บ้านแขวงเภา 2/2564 (พ.ค. - ก.ย.64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2564
14 จ้างขุดลอกสิ่งปฏิกูลรางระบายน้ำ คสล.รูปตัววี สายห้วยยายดำ หมู่ที่ ๘ ตำบลท้องเนียน อำเภอ ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2564
15 จ้างประกอบอาหารกลางวันศพด.บ้านท่าม่วง (พ.ค.-ก.ย.64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2564
16 จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าจันทน์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2564
17 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานคัดกรองและเฝ้าระวังเชิงรุก Covid ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2564
18 จ้างเหมาบริการคนงานประจำท้ายรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๕๗๙๙ นศ(ตั้งแต่เดือน เมษายน ๒๕๖๔-กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2564
19 จ้างบริการคนงานประจำท้ายรถขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑- ๖๔๔๑ นศ (ตั้งแต่เดือน เมษายน-กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2564
20 จ้างเหมาเครื่องขยายเสียง โต๊ะ เต็นท์ ตามโครงการแข่งขันกีฬาส่งเสริมสุขภาพต้านยาเสพติด แขวงเภาคัพ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2564
21 ซื้ออุปกรณ์ตามโครงการบูรณาการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุขัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2564
22 ซื้อถ้วยรางวัล ลูกฟุตบอล และตาข่ายประตูฟุตบอล ตามโครงการแข่งขันกีฬาส่งเสริมสุขภาพด้านยาเสพติด แขวงเภาคัพ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2564
23 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2564
24 จ้างติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน ๑ วงจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2564
25 จ้างจัดหาเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2564
26 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการบูรณาการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2564
27 จ้างเตรียมสนามแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬาส่งเสริมสุขภาพ ต้านยาเสพติดแขวงเภาคัพ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2564
28 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวที่สำคัญในตำบลท้องเนียน กิจกรรมสักการะหลวงปู่ทวดและพระเจ้าตากสินมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2564
29 จ้างซ่อมแซมถนนสายซอยพูลผล หมู่ที่ ๖ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2564
30 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2564
31 ซื้อบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2564
32 ซื้อหีบบัตรเลือกตั้ง คูหาเลือกตั้ง วัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง (ในสถานการณ์ covid ๑๙) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2564
33 ซื้อวัสดุสำนักงานไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มีนาคม 2564
34 ซื้อซื้อแบบพิมพ์และแบบขีดคะแนน เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มีนาคม 2564
35 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2564
36 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2564
37 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2564
38 จ้างจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ทะเบียนครุภัณฑ์ เลขที่ ๔๒๐ ๕๗ ๐๐๒๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2564
39 จ้างเหมาล้างถังกรองพร้มเปลี่ยนทรายกรองน้ำ (ระบบประปาหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2564
40 จ้างทำคู่มือประชาชนเชิญชวนไปใช้สิทธฺเลือกตั้งตามกฏหมายใหม่,แผ่นพับแสดงขั้นตอนการเลือกตั้ง,คู่มือแนะนำรายชื่อผู้สมัครนายก/สมาชิก จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2564
41 ซื้อบัตรเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน ๒รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2564
42 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กุมภาพันธ์ 2564
43 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบริหารท้องถิ่น จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กุมภาพันธ์ 2564
44 เช่าบริการสถานที่ (สระว่ายน้ำ) ตามโครงการเสริมทักษะเด็กในการช่วยเหลือตนเองและเอาตัวรอดจากการจมน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2564
45 จ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านนายนิ้ม-วัดเตล็ด หมู่ที่ ๖ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2564
46 จ้างทำป้ายไวนิลม,คัทเอ้าท์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธฺิเลือกตั้งและป้ายปิดประกาศและป้ายปิดแบบขีดคะแนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2564
47 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กุมภาพันธ์ 2564
48 ซื้อคู่มืออบรม แบบพิมพ์และอื่น๐ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น(สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท้องเนียน และนายกเทศมนตรีตำบลท้องเนียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2564
49 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท้องเนียนและนายกเทศมนตรีตำบลท้องเนียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2564
50 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๕๗๙๙ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กุมภาพันธ์ 2564
51 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๗๑๘ นศ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กุมภาพันธ์ 2564
52 จ้างตัดหญ้า ๒ ข้างถนนถนน 3 สาย 1๑.ถนนสายบางแพง-บ.ผลิตไฟฟ้าขนอม ๒. ถนนสายเจดีย์ปะการัง-บ้านบนถนนสายสามแยกต้นสะแก-บ้านแหลมประทับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มกราคม 2564
53 จ้างซ่อมแซมถนนสายชลประทานด้านซ้าย ม.๓ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2564
54 จ้างขุดลอกสิ่งปฏิกูลรางระบายน้ำ คสล.รูปตัววี สายตลาดบางแพง-ตำรวจน้ำ หมู่ที่ ๑ ต.ท้องเนียน อ. ขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2564
55 จ้างซ่อมแซมถนนสายท่าเรือเฟอร์รี่ไลน์-อ่าวท้องชิง หมู่ที่ ๒ ตำบลท้องเนียน อ.ขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2564
56 ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร) จำนวน ๖ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2564
57 ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะคอมพิวเตอร์ ) จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2564
58 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะคอมพิวเตอร์) จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2564
59 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร) จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2564
60 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้รับรอง) จำนวน ๘ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2564
61 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาบริบาลท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2564
62 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๕๗๙๙ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มกราคม 2564
63 จ้างเหมาบริการเช่าเต้นทื๒ หลัง พร้อมโต๊ะ ๔ ตัว เก้าอี้ ๑๐ ตัว โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ จุดบ้านแขวงเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธันวาคม 2563
64 จ้างเหมาเช่าเต้นท์ ๒ หลัง พร้อมโต๊ะ ๔ ตัว เก้าอี้ ๑๐ ตัว (โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทสกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ จุดบ้านท่าจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธันวาคม 2563
65 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ตั้งแต่เดือน๑ธันวาคม-๑๖พฤษภาคม ๒๕๖๓) 30 พฤศจิกายน 2563
66 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ตั้งแต่เดือน๑ธันวาคม-๑๖พฤษภาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2563
67 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2563
68 จ้างจัดอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าจันทน์ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤศจิกายน 2563
69 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ของศพด.บ้านแขวงเภา 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2563
70 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านท่าม่วง (ธ.ค.63-เม.ย.64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2563
71 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2563
72 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2563
73 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2563
74 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ตุลาคม 2563
75 จ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานประจำท้ายรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๕๗๙๙ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
76 จ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานประจำท้ายรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๗๑๘ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
77 จ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานประจำท้ายรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๕๗๙๙ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
78 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตั้วแต่ ๑ ตุลาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
79 จ้างบริการพื้นที่ฝากเว็บไซต์และต่ออายุโดเมนเนมรายปี เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท้องเนียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
80 ซื้อหนังสือเรียนเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563
81 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายน้ำไหล ม.๔ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563
82 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยตาย้อย ม.๘ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563
83 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยร่วมใจ หมู่ ๔ ตำบลท้องเนียน อ.ขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2563
84 ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2563
85 จ้างโครงการขุดลอก๕ูชลประทาน-ปากบาง หมู่ที่ ๔ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2563
86 ซื้อคุรุภัณฑ์สำนักงาน(พาร์ทิชั่น) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2563
87 จ้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมปรับปรุงระบบท่อภายในและภายนอกโรงสูบน้ำดิบ หมู่ที่ ๑ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
88 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
89 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
90 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายซอยร่วมใจอุทิศ หมู่ที่๖ ตำบล ท้องเนียน อำเภอ ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563
91 จ้างซ่อมแซมถนนสายชลประทาน-ห้วยตุม หมู่ ๔ ตำบลท้องเนียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
92 จ้างซ่อมแซมพื้นกระเบื้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
93 จ้างขุดลอกคลองบางขนาน-คลองขนอม หมู่ที่ ๗ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
94 จ้างซ่อมแซมถนนสายชลประทานด้านขวา หมู่ที่ ๓ ตำบลท้องเนียน อ.ขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
95 ซื้อถังขยะมูลฝอยพลาสติก จำนวน ๑๔๕ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
96 ซื้อวัสดุอบรมและฝึกปฏิบัติโครงการอาสาภัยพิบัติ (แก๊สLPG และน้ำยาเคมีแห้งดับเพลิง) ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2563
97 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก ๖ ล้อ (รถดั้มดัดแปลง) ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
98 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
99 จ้างซ่อมแซมรถขยะมูลฝอย ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
100 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
101 ซื้อชุดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำปีประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
102 ซื้อวัสดุยานพาหนะ(ยางรถดับเพลิง) ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2563
103 ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2563
104 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอก) ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2563
105 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุฝนตกลมกรรโชกแรงในพื้นที่ตำบลท้องเนียน หมู่ที่ ๑,๒,๔,๕และ๖ จำนวน ๒๗ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563
106 จ้างถ่ายเอกสารร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๒๒๘ หน้า)และเอกสารประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๔(๒๑๑ หน้า) จำนวน ๓๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 สิงหาคม 2563
107 ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2563
108 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2563
109 จ้างซ่อมแซมถนนสายท่าเรือเฟอรี่ไลท์- อ่าวท้องชิง หมู่ที่ ๒ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2563
110 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2563
111 ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 สิงหาคม 2563
112 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2563
113 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ตั้งแต่เดือน๑สิงหาคม-๓๐พฤศจิกายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2563
114 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ตั้งแต่เดือน๑สิงหาคม-๓๐พฤศจิกายน ๒๕๖๓) 29 กรกฎาคม 2563
115 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.สายสี่แยกต้นจันทร์-ท่าเรือเฟอร์รี่ ม.๒ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 กรกฎาคม 2563
116 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.สายสี่แยกต้นจันทร์-สามแยกโรงเรียนวัดคีรีวง ม.3 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 กรกฎาคม 2563
117 จ้างปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จำนวน ๓ หลัง หมู่ที่ ๑,๒และ๔ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2563
118 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2563
119 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำข้างถนนสายบ้านท่าพลุคลุ้ม(ช่วงบ้านเทิศไทยฯ-บ้านนายธงชัย จันทร์สน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กรกฎาคม 2563
120 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๒๘๗๒ นศ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2563
121 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
122 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.สายสี่แยกต้นจันทร์-ท่าเรือเฟอร์รี่ ม.๒ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30  มิถุนายน  2563
123 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.สายสี่แยกต้นจันทร์-ท่าเรือเฟอร์รี่ ม.๒ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30  มิถุนายน  2563
124 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.สายสี่แยกต้นจันทร์-สามแยกโรงเรียนวัดคีรีวง ม.3 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30  มิถุนายน  2563
125 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.สายสี่แยกต้นจันทร์-สามแยกโรงเรียนวัดคีรีวง ม.3 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30  มิถุนายน  2563
126 ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
127 จ้างซ่อมแซมถนนสายชลประทานด้านซ้าย หมู่ที่ ๓ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
128 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
129 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.สายสี่แยกต้นจันทร์-ท่าเรือเฟอร์รี่ ม.๒ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23  มิถุนายน  2563
130 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.สายสี่แยกต้นจันทร์-สามแยกโรงเรียนวัดคีรีวง ม.3 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23  มิถุนายน  2563
131 ซื้อซื้อวัสดุการกีฬา(ลูกฟุตบอลเบอร์ ๕ จำนวน ๑๖ลูก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2563
132 จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.บ้านท่าจันทน์ 2/ 2563(ก.ค63-พ.ย63) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2563
133 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ (โครงการบรูรณาการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2563
134 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2563
135 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์เด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลท้องเนียน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2563
136 ปรับปรุงถนน คสล.สายสี่แยกต้นจันทร์-ท่าเรือเฟอร์รี่ ม.๒ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 18 พฤษภาคม 2563
137 ปรับปรุงถนน คสล.สายสี่แยกต้นจันทร์-สามแยกโรงเรียนวัดคีรีวง ม.3 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 18 พฤษภาคม 2563
138 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
139 ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน เครื่องเล่นพัฒนาการ ศพด.บ้านท่าจันทน์ ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
140 ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน และเครื่องเล่นพัฒนาการ ศพด.บ้านแขวงเภา ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
141 ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ศพด.บ้านท่าม่วง ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
142 จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.บ้านแขวงเภา 2/2563 (ก.ค - พ.ย.63) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤษภาคม 2563
143 จ้างเหมาแรงงานเพ่ื่อปฎิบัติงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย เลขทะเบียน ๘๒-๕๗๙๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2563
144 จ้างเหมาตัดหน้ากากอนามัยแบบผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
145 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
146 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
147 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
148 จ้างขุดลอกคูไส้ไก่สายชลประทาน-หลัง รพ.สต.บ้านท่าจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
149 ซื้อวัสดุสำนักงาน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
150 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำสายโรงเรียนบ้างแขวงเภา-คลองบางขนาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
151 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกปริ้นเตอร์) ๓รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
152 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฉีดพ้นและอุปกรณ์ป้องกัน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
153 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
154 จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง เลขทะเบียน บษ-๕๒๑๐ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
155 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(เจลล้างมือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
156 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563
157 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
158 จ้างเหมาแรงงานเพื่อปฏิบัติงานประจำท้ายรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๗๑๘นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
159 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
160 ประกวดราคาซื้อจัดหารถบรรทุก 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 กุมภาพันธ์ 2563
161 จ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านนายบูรณ์ หมูท่ี่ ๖ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
162 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
163 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
164 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้รับรอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
165 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เคาน์เตอร์บริการประชาชนพร้อมเก้าอี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
166 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๗๑๘ นศ ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
167 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๗๑๘ นศ ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
168 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๗๑๘ นศ ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กุมภาพันธ์ 2563
169 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ผ ๐๐๖๙ นศ ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
170 จ้างเหมาแรงงานเพื่อปฏิบัติงานประจำท้ายรถขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๕๗๙๙ นศ จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2563
171 จ้างทำแผ่นพับ โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๐๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
172 จ้างซ่อมแซมถนนสายชลประทานด้านขวา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563
173 จ้างกวาดขนย้ายขยะและฝังกลบขยะภายในบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563
174 จ้างซ่อมแซมถนนสายซอยน้ำซับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563
175 จ้างซ่อมแซมถนนสายชลประทานด้านซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563
176 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ๖ รายการ 24 มกราคม 2563
177 ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2563
178 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์แหล่งท้องเที่ยวตำบลท้องเนียน (พร้อมกรอบไม้และติดตั้ง) ขนาด ๒.๙๐x๔.๘๐ เมตร จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2563
179 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบ่อหิน หมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 มกราคม 2563
180 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในตำบลท้องเนียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2563
181 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดธารทอง-อ่าวเตล็ด หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 มกราคม 2563
182 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
183 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2563
184 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2563
185 จ้างทำป้ายไวนิล ลดอุบัติเหตุทางถนน ขนาด ๑๕๐x๓๐๐ เซนติเมตร จำนวน ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2563
186 ประกวดราคาซื้อจัดหารถบรรทุก 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มกราคม 2563
187 ประกวดราคาซื้อจัดหารถบรรทุก 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มกราคม 2563
188 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2563
189 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในตำบลท้องเนียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
190 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบ่อหิน หมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ธันวาคม 2562
191 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบ่อหิน หมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ธันวาคม 2562
192 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดธารทอง-อ่าวเตล็ด หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ธันวาคม 2562
193 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดธารทอง-อ่าวเตล็ด หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ธันวาคม 2562
194 จ้างซ่อมแซมถนนสายท่าเรือเฟอร์รี่ไลน์-อ่าวท้องชิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
195 จ้างเหมาแรงงานเพื่อปฏิบัติงานประจำท้ายรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๗๑๘ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
196 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
197 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดเตล็ด - ชายทะเล หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 พฤศจิกายน 2562
198 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
199 จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากเทศบาลตำบลท้องเนียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2562
200 จัดหารถบรรทุก 1 คัน 16 ตุลาคม 2562
201 จ้างก่อสร้างศาลารูปเหมือนพระครูไพโรจน์คณาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ตุลาคม 2562
202 จ้างก่อสร้างศาลารูปเหมือนพระครูไพโรจน์คณาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
203 จ้างก่อสร้างศาลารูปเหมือนพระครูไพโรจน์คณาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
204 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2021
205 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๒๘๗๒ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กุมภาพันธ์ 2021
206 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ระลอกใหม่ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กุมภาพันธ์ 2021
207 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2021