ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลท้องเนียน
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ตั้งแต่เดือน๑ธันวาคม-๑๖พฤษภาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2563
2 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ตั้งแต่เดือน๑ธันวาคม-๑๖พฤษภาคม ๒๕๖๓) 30 พฤศจิกายน 2563
3 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2563
4 จ้างจัดอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าจันทน์ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤศจิกายน 2563
5 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านท่าม่วง (ธ.ค.63-เม.ย.64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2563
6 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ของศพด.บ้านแขวงเภา 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2563
7 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2563
8 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2563
9 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2563
10 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ตุลาคม 2563
11 จ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานประจำท้ายรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๕๗๙๙ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
12 จ้างบริการพื้นที่ฝากเว็บไซต์และต่ออายุโดเมนเนมรายปี เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท้องเนียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
13 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตั้วแต่ ๑ ตุลาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
14 จ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานประจำท้ายรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๕๗๙๙ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
15 จ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานประจำท้ายรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๗๑๘ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
16 ซื้อหนังสือเรียนเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563
17 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายน้ำไหล ม.๔ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563
18 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยตาย้อย ม.๘ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563
19 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยร่วมใจ หมู่ ๔ ตำบลท้องเนียน อ.ขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2563
20 ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2563
21 ซื้อคุรุภัณฑ์สำนักงาน(พาร์ทิชั่น) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2563
22 จ้างโครงการขุดลอก๕ูชลประทาน-ปากบาง หมู่ที่ ๔ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2563
23 จ้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมปรับปรุงระบบท่อภายในและภายนอกโรงสูบน้ำดิบ หมู่ที่ ๑ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
24 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
25 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
26 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายซอยร่วมใจอุทิศ หมู่ที่๖ ตำบล ท้องเนียน อำเภอ ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563
27 จ้างซ่อมแซมถนนสายชลประทานด้านขวา หมู่ที่ ๓ ตำบลท้องเนียน อ.ขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
28 จ้างซ่อมแซมถนนสายชลประทาน-ห้วยตุม หมู่ ๔ ตำบลท้องเนียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
29 จ้างซ่อมแซมพื้นกระเบื้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
30 จ้างขุดลอกคลองบางขนาน-คลองขนอม หมู่ที่ ๗ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
31 ซื้อถังขยะมูลฝอยพลาสติก จำนวน ๑๔๕ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
32 ซื้อวัสดุอบรมและฝึกปฏิบัติโครงการอาสาภัยพิบัติ (แก๊สLPG และน้ำยาเคมีแห้งดับเพลิง) ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2563
33 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
34 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก ๖ ล้อ (รถดั้มดัดแปลง) ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
35 จ้างซ่อมแซมรถขยะมูลฝอย ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
36 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
37 ซื้อชุดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำปีประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
38 ซื้อวัสดุยานพาหนะ(ยางรถดับเพลิง) ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2563
39 ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2563
40 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอก) ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2563
41 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุฝนตกลมกรรโชกแรงในพื้นที่ตำบลท้องเนียน หมู่ที่ ๑,๒,๔,๕และ๖ จำนวน ๒๗ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563
42 จ้างถ่ายเอกสารร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๒๒๘ หน้า)และเอกสารประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๔(๒๑๑ หน้า) จำนวน ๓๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 สิงหาคม 2563
43 ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2563
44 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2563
45 จ้างซ่อมแซมถนนสายท่าเรือเฟอรี่ไลท์- อ่าวท้องชิง หมู่ที่ ๒ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2563
46 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2563
47 ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 สิงหาคม 2563
48 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ตั้งแต่เดือน๑สิงหาคม-๓๐พฤศจิกายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2563
49 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2563
50 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ตั้งแต่เดือน๑สิงหาคม-๓๐พฤศจิกายน ๒๕๖๓) 29 กรกฎาคม 2563
51 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.สายสี่แยกต้นจันทร์-ท่าเรือเฟอร์รี่ ม.๒ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 กรกฎาคม 2563
52 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.สายสี่แยกต้นจันทร์-สามแยกโรงเรียนวัดคีรีวง ม.3 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 กรกฎาคม 2563
53 จ้างปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จำนวน ๓ หลัง หมู่ที่ ๑,๒และ๔ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2563
54 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2563
55 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำข้างถนนสายบ้านท่าพลุคลุ้ม(ช่วงบ้านเทิศไทยฯ-บ้านนายธงชัย จันทร์สน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กรกฎาคม 2563
56 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๒๘๗๒ นศ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2563
57 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
58 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.สายสี่แยกต้นจันทร์-สามแยกโรงเรียนวัดคีรีวง ม.3 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30  มิถุนายน  2563
59 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.สายสี่แยกต้นจันทร์-สามแยกโรงเรียนวัดคีรีวง ม.3 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30  มิถุนายน  2563
60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.สายสี่แยกต้นจันทร์-ท่าเรือเฟอร์รี่ ม.๒ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30  มิถุนายน  2563
61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.สายสี่แยกต้นจันทร์-ท่าเรือเฟอร์รี่ ม.๒ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30  มิถุนายน  2563
62 ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
63 จ้างซ่อมแซมถนนสายชลประทานด้านซ้าย หมู่ที่ ๓ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
64 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.สายสี่แยกต้นจันทร์-สามแยกโรงเรียนวัดคีรีวง ม.3 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23  มิถุนายน  2563
66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.สายสี่แยกต้นจันทร์-ท่าเรือเฟอร์รี่ ม.๒ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23  มิถุนายน  2563
67 ซื้อซื้อวัสดุการกีฬา(ลูกฟุตบอลเบอร์ ๕ จำนวน ๑๖ลูก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2563
68 จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.บ้านท่าจันทน์ 2/ 2563(ก.ค63-พ.ย63) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2563
69 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ (โครงการบรูรณาการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2563
70 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2563
71 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์เด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลท้องเนียน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2563
72 ปรับปรุงถนน คสล.สายสี่แยกต้นจันทร์-ท่าเรือเฟอร์รี่ ม.๒ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 18 พฤษภาคม 2563
73 ปรับปรุงถนน คสล.สายสี่แยกต้นจันทร์-สามแยกโรงเรียนวัดคีรีวง ม.3 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 18 พฤษภาคม 2563
74 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
75 ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน เครื่องเล่นพัฒนาการ ศพด.บ้านท่าจันทน์ ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
76 ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ศพด.บ้านท่าม่วง ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
77 ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน และเครื่องเล่นพัฒนาการ ศพด.บ้านแขวงเภา ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
78 จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.บ้านแขวงเภา 2/2563 (ก.ค - พ.ย.63) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤษภาคม 2563
79 จ้างเหมาแรงงานเพ่ื่อปฎิบัติงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย เลขทะเบียน ๘๒-๕๗๙๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2563
80 จ้างเหมาตัดหน้ากากอนามัยแบบผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
81 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
82 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
83 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
84 ซื้อวัสดุสำนักงาน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
85 จ้างขุดลอกคูไส้ไก่สายชลประทาน-หลัง รพ.สต.บ้านท่าจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
86 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำสายโรงเรียนบ้างแขวงเภา-คลองบางขนาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
87 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกปริ้นเตอร์) ๓รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
88 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฉีดพ้นและอุปกรณ์ป้องกัน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
89 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
90 จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง เลขทะเบียน บษ-๕๒๑๐ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
91 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(เจลล้างมือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
92 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563
93 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
94 จ้างเหมาแรงงานเพื่อปฏิบัติงานประจำท้ายรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๗๑๘นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
95 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
96 ประกวดราคาซื้อจัดหารถบรรทุก 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 กุมภาพันธ์ 2563
97 จ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านนายบูรณ์ หมูท่ี่ ๖ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
98 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
99 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
100 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้รับรอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
101 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เคาน์เตอร์บริการประชาชนพร้อมเก้าอี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
102 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๗๑๘ นศ ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
103 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๗๑๘ นศ ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
104 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๗๑๘ นศ ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กุมภาพันธ์ 2563
105 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ผ ๐๐๖๙ นศ ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
106 จ้างเหมาแรงงานเพื่อปฏิบัติงานประจำท้ายรถขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๕๗๙๙ นศ จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2563
107 จ้างทำแผ่นพับ โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๐๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
108 จ้างกวาดขนย้ายขยะและฝังกลบขยะภายในบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563
109 จ้างซ่อมแซมถนนสายชลประทานด้านขวา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563
110 จ้างซ่อมแซมถนนสายชลประทานด้านซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563
111 จ้างซ่อมแซมถนนสายซอยน้ำซับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563
112 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ๖ รายการ 24 มกราคม 2563
113 ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2563
114 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบ่อหิน หมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 มกราคม 2563
115 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในตำบลท้องเนียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2563
116 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์แหล่งท้องเที่ยวตำบลท้องเนียน (พร้อมกรอบไม้และติดตั้ง) ขนาด ๒.๙๐x๔.๘๐ เมตร จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2563
117 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
118 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดธารทอง-อ่าวเตล็ด หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 มกราคม 2563
119 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2563
120 จ้างทำป้ายไวนิล ลดอุบัติเหตุทางถนน ขนาด ๑๕๐x๓๐๐ เซนติเมตร จำนวน ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2563
121 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2563
122 ประกวดราคาซื้อจัดหารถบรรทุก 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มกราคม 2563
123 ประกวดราคาซื้อจัดหารถบรรทุก 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มกราคม 2563
124 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2563
125 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในตำบลท้องเนียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
126 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบ่อหิน หมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ธันวาคม 2562
127 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบ่อหิน หมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ธันวาคม 2562
128 จ้างเหมาแรงงานเพื่อปฏิบัติงานประจำท้ายรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๗๑๘ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
129 จ้างซ่อมแซมถนนสายท่าเรือเฟอร์รี่ไลน์-อ่าวท้องชิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
130 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดธารทอง-อ่าวเตล็ด หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ธันวาคม 2562
131 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดธารทอง-อ่าวเตล็ด หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ธันวาคม 2562
132 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
133 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดเตล็ด - ชายทะเล หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 พฤศจิกายน 2562
134 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
135 จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากเทศบาลตำบลท้องเนียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2562
136 จัดหารถบรรทุก 1 คัน 16 ตุลาคม 2562
137 จ้างก่อสร้างศาลารูปเหมือนพระครูไพโรจน์คณาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ตุลาคม 2562
138 จ้างก่อสร้างศาลารูปเหมือนพระครูไพโรจน์คณาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
139 จ้างก่อสร้างศาลารูปเหมือนพระครูไพโรจน์คณาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562