ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลท้องเนียน
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างจ้างเหมาคนงานประจำท้ายรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๕๗๘๘ นศ (ตั่งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ตุลาคม 2564
2 ซื้อซื้อโครงการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินในเขตพื้นที่ตำบลท้องเนียน(ถุงยังชีพ)จำนวน ๑,๑๔๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ตุลาคม 2564
3 จ้างจัดหาเต็นท์เพื่อใช้ในสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการเริ่มป่วยในท้องที่ตำบลท้องเนียน (LQ) (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
4 จ้างเหมาคนงานประจำท้ายรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๗๑๘ นศ (ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
5 จ้างจ้างเหมาคนงานประจำท้ายรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๕๗๘๘ นศ (ตั่งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
6 จ้างเหมาคนงานประจำท้ายรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๕๗๘๘ นศ (ตั่งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
7 เช่าพื้นที่เว็ปไซต์และต่ออายุโดเมนเนมรายปี ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๑ตุลาคม ๒๕๖๔-๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
8 จ้างจ้างเหมาคนงานประจำท้ายรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๕๗๘๘ นศ (ตั่งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
9 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔-๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2564
10 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ตั้งแต่เดือน๑ตุลาคม-๓๐พฤศจิกายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2564
11 จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บษ ๕๒๑๐ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2564
12 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ตั้งแต่เดือน๑ตุลาคม-๓๐พฤศจิกายน ๒๕๖๔)  27 กันยายน 2564
13 จ้างซ่อมแซม รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑ -๒๗๑๘ นศ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
14 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
15 ซื้อเครื่องปั๊มน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
16 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ สำนักปลัด) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
17 จ้างตรวจเช็ค-ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศที่ชำรุดเสียหาย จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
18 จ้างจ้างซ่อมแซม -เปลี่ยนแบตเตอรี่ รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ผ0069 นศ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
19 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก ๖ ล้อ (รถดั๊มดัดแปลง) หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๖๑๒ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
20 จ้างตรวจเช็คล้างเครื่องปรับอากกาศ(สำนักปลัด) จำนวน ๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
21 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
22 จ้างซ่อมแซม รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๕๗๙๙ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
23 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(งานประปา) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
24 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
25 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองช่าง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
26 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองแผน) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
27 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓๐ รายกา่ร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
28 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
29 ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
30 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ถุงมือยางสีดำ ๑๖ นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
31 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) จำนวน ๑ รา่ยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
32 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง หมึกพิมพ์) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
33 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ตัวเก็บข้อมูล ๑๖ GB) จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
34 จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง (กองคลัง) รหัส ๔๒๐-๕๗-๐๐๒๓, ๔๒๐-๕๗-๐๐๒๔ ๔๒๐-๕๗-๐๐๒๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
35 จ้างป้ายจุดบริการตรวจคัดกรองหาไวรัสโควิด 19 วันที่ ๒๒-๒๓ กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
36 จ้างจัดหาโต๊ะ เก้าอี้ บริการตรวจคัดกรองหาเชื้ิอไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (วันที่ ๒๒-๒๓ กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
37 จ้างทำป้ายสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการเริ่มป่วยในท้องที่ตำบลท้องเนียน (LQ) จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
38 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
39 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการเริ่มป่วยในท้องที่ตำบลท้องเนียน (LQ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
40 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ศูนย์LQ) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
41 จ้างทำป้ายโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
42 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ) ประจำงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
43 จ้างทำตรายาง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
44 วัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ  10 กันยายน 2564
45 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ (ตั้งแต่วันที่ ๑๐-๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) จำนวน ๒รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
46 ซื้อเสื้อกั๊กกรมส่งเสริมการปกครองพร้อมหมวก จำนวน ๖๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
47 ซื้อวัสดุการเกษตร(ใบตัดหญ้า) จำนวน ๒ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
48 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
49 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
50 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หัวดูดทองเหลือง ๓ นิ้ว) จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
51 จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง รหัสครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๗-๐๐๑๕ ,๔๒๐-๕๗-๐๐๑๖(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
52 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (รองเท้าบู้ท) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
53 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ตั้งแต่เดือน๕กรกฎาคม-๓๐กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
54 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
55 ซื้ออวนด้าย ๑๑๐/๒ ขนาด ๔.๕ cm. ลึก๕๐ md ความยาว ๑๕๑๐ ml จำนวน ๑,๒๖๐ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
56 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
57 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ตั้งแต่เดือน๕กรกฎาคม-๓๐กันยายน ๒๕๖๔)  30 สิงหาคม 2564
58 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
59 ซื้อหนังสือเสริมวิชาการและพัฒนาอาชีพสำหรับเด็กเล็ก3-5 ปี ศพด.บ้านท่าม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
60 ซื้อหนังสือสำหรับเด็กเล็ก(3-5ปี) ศพด.บ้านแขวงเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
61 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
62 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
63 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
64 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (Flash Drive) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
65 จ้างซ่อมแซมฝาและผนังบ่อพักรางระบายน้ำ ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท้องเนียน หมู่ที่ ๑,๘ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
66 จ้างโครงการหินทิ้งกันน้ำกัดเซาะเขาออก หมู่ที่ ๓ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
67 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (กระกระเบื้อง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
68 จ้างโครงการขุดลอกคูช้างถนนสายวัดธารทอง- ชายทะเล หมู่ที่ ๖ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
69 ซื้อยางมะตอยผสมเสร็จ จำนวน ๓๘ กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
70 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กของศพด.บ้านท่าม่วงประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
71 ซื้อจัดหาวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน 1/2564 ศพด.บ้านท่าจันทน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
72 ซื้อหน้ากากอนามัย (โครงการจัดตั้ง/จุดตรวจ/จุดคัดกรอง เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา เทศบาลตำบลท้องเนียน ) จำนวน ๑๕ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
73 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดดารุซซาฮาดะฮ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
74 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
75 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คศล.สายซอยร่วมใจอุทิศ ม.๖ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
76 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสส.สายซอยภูผาแดง หมู่ ๖ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
77 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองวิชาการและแผนงาน) จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
78 ซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
79 จ้างซ่อมแซมเลื่อยยนต์ รหัสครุภัณฑ์ ๖๘๐ ๖๒ ๐๐๐๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2564
80 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า รหัสครุภัณฑ์ ๔๔๒ ๕๐ ๐๐๐๔ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2564
81 จ้างเหมาบริการปรับพื้นที่บริเวณสนามเด็กเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กบ้านท่าม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2564
82 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) กองวิชาการและแผนงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
83 ซื้อจัดหาวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน 1/64 ศพด.บ้านแขวงเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
84 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ตั้งแต่เดือน๑๗พฤษภาคม-๒กรกฎาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
85 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ(กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
86 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ตั้งแต่เดือน๑๗พฤษภาคม-๒กรกฎาคม ๒๕๖๔)  23  มิถุนายน  2564
87 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านยายเรียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
88 จ้างตัดหญ้า ๒ ข้างทางถนนในเขตเทศบาลท้องเนียน หมู่ที่๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
89 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์กองคลัง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
90 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์สำนักปลัด) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
91 จ้างซ่อมแซมเครื่องปั๊๋มน้ำ รฟัสครุภัณฑ์ ๐๕๕ ๖๐ ๐๐๐๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
92 ซื้อสายชาร์จเครื่องบันทึกเสียง จำนวน ๑เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
93 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศที่ชำรุดเสียหาย (สำนักปลัดเทศบาลและห้องนายก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
94 ซื้ออาหารเสริมนม (ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนันและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาครัฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
95 จ้างทำตรายาง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2564
96 อาหารเสริมนม (ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนันและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาครัฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม  1  มิถุนายน  2564
97 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตัวรับสัญญานอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
98 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๒ ๐๐๕๔ (งานทะเบียนและบัตร) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
99 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
100 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๕๗ ๐๐๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
101 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
102 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
103 วัสดุสำนักงาน(ใบเสร็จค่าน้ำแบบต่อเนื่อง) จำนวน ๑ กล่อง  20 พฤษภาคม 2564
104 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองช่าง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
105 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองการศึกษา) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
106 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศพด.บ้านท่าม่วง(มิ.ย.-ก.ย.64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
107 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศพด.บ้านท่าจันทน์ (มิ.ย.-ก.ย.64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
108 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศพด.บ้านแขวงเภา (มิ.ย.-ก.ย.64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
109 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองวิชาการและแผน) 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
110 จ้างซ่อมแซม รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๗๑๘ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
111 ซื้อถุงมือยางเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานคนประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2564
112 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2564
113 จ้างรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๔๔๑ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2564
114 จ้างซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๒๘๗๒ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2564
115 จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ รหัสครุภัณฑ์ ๔๘๖ ๕๙ ๐๐๑๓ และ ๔๘๙ ๕๙ ๐๐๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2564
116 จ้างซ่อมแซม เลื่อยยนต์ รหัสครุภัณฑ์ ๐๖๘ ๕๐ ๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
117 จ้างซ่อมแซม รถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บษ ๕๒๑๐ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
118 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
119 ซื้อหน้ากากอนามัย ตามโครงการจัดตั้งจุดตรวจจุดคัดกรอง เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
120 ซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค (น้ำยาฉีดพ้นฆ่าเชื้อโควิด ๑๙ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
121 จ้างจัดหาเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการจัดตั้งจุดตรวจจุดคัดกรอง เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
122 จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าจันทน์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
123 จ้างประกอบอาหารกลางวันศพด.บ้านท่าม่วง (พ.ค.-ก.ย.64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
124 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ของศพด. บ้านแขวงเภา 2/2564 (พ.ค. - ก.ย.64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
125 ซื้อวัสดุการเกษตร (เพื่อใช้กับรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ผ๐๐๖๙ นศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
126 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๒ ๐๐๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
127 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดตั้งจุดตรวจจุดคัดกรอง เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
128 ซื้อหน้ากากอนามัย ตามโครงการจัดตั้ง จุดตรวจ จุดคัดกรอง เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
129 จ้างจัดหาเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการจัดตั้งจุดตรวจจุดคัดกรอง เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา (ระหว่างวันที่ ๒๓-๓๐ เมษายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
130 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ของศพด. บ้านแขวงเภา 2/2564 (พ.ค. - ก.ย.64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
131 จ้างประกอบอาหารกลางวันศพด.บ้านท่าม่วง (พ.ค.-ก.ย.64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
132 จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าจันทน์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
133 จ้างขุดลอกสิ่งปฏิกูลรางระบายน้ำ คสล.รูปตัววี สายห้วยยายดำ หมู่ที่ ๘ ตำบลท้องเนียน อำเภอ ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
134 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานคัดกรองและเฝ้าระวังเชิงรุก Covid ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
135 จ้างเหมาเครื่องขยายเสียง โต๊ะ เต็นท์ ตามโครงการแข่งขันกีฬาส่งเสริมสุขภาพต้านยาเสพติด แขวงเภาคัพ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
136 จ้างบริการคนงานประจำท้ายรถขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑- ๖๔๔๑ นศ (ตั้งแต่เดือน เมษายน-กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
137 จ้างเหมาบริการคนงานประจำท้ายรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๕๗๙๙ นศ(ตั้งแต่เดือน เมษายน ๒๕๖๔-กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
138 ซื้ออุปกรณ์ตามโครงการบูรณาการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุขัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
139 ซื้อถ้วยรางวัล ลูกฟุตบอล และตาข่ายประตูฟุตบอล ตามโครงการแข่งขันกีฬาส่งเสริมสุขภาพด้านยาเสพติด แขวงเภาคัพ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
140 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
141 จ้างติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน ๑ วงจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
142 จ้างจัดหาเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
143 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการบูรณาการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
144 จ้างเตรียมสนามแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬาส่งเสริมสุขภาพ ต้านยาเสพติดแขวงเภาคัพ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
145 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวที่สำคัญในตำบลท้องเนียน กิจกรรมสักการะหลวงปู่ทวดและพระเจ้าตากสินมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2564
146 จ้างซ่อมแซมถนนสายซอยพูลผล หมู่ที่ ๖ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
147 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
148 ซื้อบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
149 ซื้อหีบบัตรเลือกตั้ง คูหาเลือกตั้ง วัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง (ในสถานการณ์ covid ๑๙) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
150 ซื้อวัสดุสำนักงานไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2564
151 ซื้อซื้อแบบพิมพ์และแบบขีดคะแนน เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2564
152 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
153 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
154 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
155 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
156 จ้างจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ทะเบียนครุภัณฑ์ เลขที่ ๔๒๐ ๕๗ ๐๐๒๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
157 จ้างเหมาล้างถังกรองพร้มเปลี่ยนทรายกรองน้ำ (ระบบประปาหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
158 ซื้อบัตรเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน ๒รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
159 จ้างทำคู่มือประชาชนเชิญชวนไปใช้สิทธฺเลือกตั้งตามกฏหมายใหม่,แผ่นพับแสดงขั้นตอนการเลือกตั้ง,คู่มือแนะนำรายชื่อผู้สมัครนายก/สมาชิก จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
160 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
161 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบริหารท้องถิ่น จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
162 เช่าบริการสถานที่ (สระว่ายน้ำ) ตามโครงการเสริมทักษะเด็กในการช่วยเหลือตนเองและเอาตัวรอดจากการจมน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
163 จ้างทำป้ายไวนิลม,คัทเอ้าท์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธฺิเลือกตั้งและป้ายปิดประกาศและป้ายปิดแบบขีดคะแนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
164 จ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านนายนิ้ม-วัดเตล็ด หมู่ที่ ๖ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
165 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
166 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ระลอกใหม่ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
167 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๒๘๗๒ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
168 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
169 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท้องเนียนและนายกเทศมนตรีตำบลท้องเนียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
170 ซื้อคู่มืออบรม แบบพิมพ์และอื่น๐ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น(สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท้องเนียน และนายกเทศมนตรีตำบลท้องเนียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
171 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๕๗๙๙ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
172 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๗๑๘ นศ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
173 จ้างตัดหญ้า ๒ ข้างถนนถนน 3 สาย 1๑.ถนนสายบางแพง-บ.ผลิตไฟฟ้าขนอม ๒. ถนนสายเจดีย์ปะการัง-บ้านบนถนนสายสามแยกต้นสะแก-บ้านแหลมประทับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
174 จ้างซ่อมแซมถนนสายชลประทานด้านซ้าย ม.๓ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
175 จ้างซ่อมแซมถนนสายท่าเรือเฟอร์รี่ไลน์-อ่าวท้องชิง หมู่ที่ ๒ ตำบลท้องเนียน อ.ขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
176 จ้างขุดลอกสิ่งปฏิกูลรางระบายน้ำ คสล.รูปตัววี สายตลาดบางแพง-ตำรวจน้ำ หมู่ที่ ๑ ต.ท้องเนียน อ. ขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
177 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะคอมพิวเตอร์) จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
178 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้รับรอง) จำนวน ๘ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
179 ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะคอมพิวเตอร์ ) จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
180 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร) จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
181 ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร) จำนวน ๖ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
182 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาบริบาลท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
183 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๕๗๙๙ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
184 จ้างเหมาเช่าเต้นท์ ๒ หลัง พร้อมโต๊ะ ๔ ตัว เก้าอี้ ๑๐ ตัว (โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทสกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ จุดบ้านท่าจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
185 จ้างเหมาบริการเช่าเต้นทื๒ หลัง พร้อมโต๊ะ ๔ ตัว เก้าอี้ ๑๐ ตัว โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ จุดบ้านแขวงเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
186 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ตั้งแต่เดือน๑ธันวาคม-๑๖พฤษภาคม ๒๕๖๓)  30 พฤศจิกายน 2563
187 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ตั้งแต่เดือน๑ธันวาคม-๑๖พฤษภาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
188 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2563
189 จ้างจัดอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าจันทน์ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2563
190 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านท่าม่วง (ธ.ค.63-เม.ย.64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2563
191 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ของศพด.บ้านแขวงเภา 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2563
192 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2563
193 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2563
194 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
195 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2563
196 จ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานประจำท้ายรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๕๗๙๙ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
197 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตั้วแต่ ๑ ตุลาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
198 จ้างบริการพื้นที่ฝากเว็บไซต์และต่ออายุโดเมนเนมรายปี เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท้องเนียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
199 จ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานประจำท้ายรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๕๗๙๙ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
200 จ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานประจำท้ายรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๗๑๘ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
201 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายน้ำไหล ม.๔ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
202 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยตาย้อย ม.๘ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
203 ซื้อหนังสือเรียนเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
204 ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
205 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยร่วมใจ หมู่ ๔ ตำบลท้องเนียน อ.ขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
206 จ้างโครงการขุดลอก๕ูชลประทาน-ปากบาง หมู่ที่ ๔ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
207 ซื้อคุรุภัณฑ์สำนักงาน(พาร์ทิชั่น) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
208 จ้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมปรับปรุงระบบท่อภายในและภายนอกโรงสูบน้ำดิบ หมู่ที่ ๑ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
209 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
210 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
211 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายซอยร่วมใจอุทิศ หมู่ที่๖ ตำบล ท้องเนียน อำเภอ ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
212 จ้างซ่อมแซมถนนสายชลประทานด้านขวา หมู่ที่ ๓ ตำบลท้องเนียน อ.ขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
213 จ้างซ่อมแซมถนนสายชลประทาน-ห้วยตุม หมู่ ๔ ตำบลท้องเนียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
214 จ้างซ่อมแซมพื้นกระเบื้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
215 จ้างขุดลอกคลองบางขนาน-คลองขนอม หมู่ที่ ๗ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
216 ซื้อถังขยะมูลฝอยพลาสติก จำนวน ๑๔๕ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
217 ซื้อวัสดุอบรมและฝึกปฏิบัติโครงการอาสาภัยพิบัติ (แก๊สLPG และน้ำยาเคมีแห้งดับเพลิง) ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
218 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
219 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก ๖ ล้อ (รถดั้มดัดแปลง) ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
220 จ้างซ่อมแซมรถขยะมูลฝอย ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
221 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
222 ซื้อชุดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำปีประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
223 ซื้อวัสดุยานพาหนะ(ยางรถดับเพลิง) ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
224 ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
225 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอก) ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
226 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุฝนตกลมกรรโชกแรงในพื้นที่ตำบลท้องเนียน หมู่ที่ ๑,๒,๔,๕และ๖ จำนวน ๒๗ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
227 จ้างถ่ายเอกสารร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๒๒๘ หน้า)และเอกสารประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๔(๒๑๑ หน้า) จำนวน ๓๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
228 ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
229 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
230 จ้างซ่อมแซมถนนสายท่าเรือเฟอรี่ไลท์- อ่าวท้องชิง หมู่ที่ ๒ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
231 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
232 ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2563
233 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
234 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ตั้งแต่เดือน๑สิงหาคม-๓๐พฤศจิกายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
235 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.สายสี่แยกต้นจันทร์-ท่าเรือเฟอร์รี่ ม.๒ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 กรกฎาคม 2563
236 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ตั้งแต่เดือน๑สิงหาคม-๓๐พฤศจิกายน ๒๕๖๓)  29 กรกฎาคม 2563
237 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.สายสี่แยกต้นจันทร์-สามแยกโรงเรียนวัดคีรีวง ม.3 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 กรกฎาคม 2563
238 จ้างปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จำนวน ๓ หลัง หมู่ที่ ๑,๒และ๔ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
239 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
240 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำข้างถนนสายบ้านท่าพลุคลุ้ม(ช่วงบ้านเทิศไทยฯ-บ้านนายธงชัย จันทร์สน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
241 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๒๘๗๒ นศ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
242 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
243 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.สายสี่แยกต้นจันทร์-ท่าเรือเฟอร์รี่ ม.๒ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  มิถุนายน  2563
244 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.สายสี่แยกต้นจันทร์-สามแยกโรงเรียนวัดคีรีวง ม.3 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  มิถุนายน  2563
245 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.สายสี่แยกต้นจันทร์-ท่าเรือเฟอร์รี่ ม.๒ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  มิถุนายน  2563
246 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.สายสี่แยกต้นจันทร์-สามแยกโรงเรียนวัดคีรีวง ม.3 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  มิถุนายน  2563
247 ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
248 จ้างซ่อมแซมถนนสายชลประทานด้านซ้าย หมู่ที่ ๓ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
249 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
250 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.สายสี่แยกต้นจันทร์-ท่าเรือเฟอร์รี่ ม.๒ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  มิถุนายน  2563
251 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.สายสี่แยกต้นจันทร์-สามแยกโรงเรียนวัดคีรีวง ม.3 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  มิถุนายน  2563
252 ซื้อซื้อวัสดุการกีฬา(ลูกฟุตบอลเบอร์ ๕ จำนวน ๑๖ลูก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
253 จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.บ้านท่าจันทน์ 2/ 2563(ก.ค63-พ.ย63) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2563
254 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ (โครงการบรูรณาการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  มิถุนายน  2563
255 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
256 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์เด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลท้องเนียน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
257 ปรับปรุงถนน คสล.สายสี่แยกต้นจันทร์-ท่าเรือเฟอร์รี่ ม.๒ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช  18 พฤษภาคม 2563
258 ปรับปรุงถนน คสล.สายสี่แยกต้นจันทร์-สามแยกโรงเรียนวัดคีรีวง ม.3 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช  18 พฤษภาคม 2563
259 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
260 ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน เครื่องเล่นพัฒนาการ ศพด.บ้านท่าจันทน์ ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
261 ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ศพด.บ้านท่าม่วง ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
262 ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน และเครื่องเล่นพัฒนาการ ศพด.บ้านแขวงเภา ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
263 จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.บ้านแขวงเภา 2/2563 (ก.ค - พ.ย.63) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2563
264 จ้างเหมาแรงงานเพ่ื่อปฎิบัติงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย เลขทะเบียน ๘๒-๕๗๙๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
265 จ้างเหมาตัดหน้ากากอนามัยแบบผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
266 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
267 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
268 ซื้อวัสดุสำนักงาน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
269 จ้างขุดลอกคูไส้ไก่สายชลประทาน-หลัง รพ.สต.บ้านท่าจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
270 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
271 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำสายโรงเรียนบ้างแขวงเภา-คลองบางขนาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
272 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกปริ้นเตอร์) ๓รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
273 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฉีดพ้นและอุปกรณ์ป้องกัน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
274 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
275 จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง เลขทะเบียน บษ-๕๒๑๐ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
276 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(เจลล้างมือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
277 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
278 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
279 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
280 จ้างเหมาแรงงานเพื่อปฏิบัติงานประจำท้ายรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๗๑๘นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
281 ประกวดราคาซื้อจัดหารถบรรทุก 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 กุมภาพันธ์ 2563
282 จ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านนายบูรณ์ หมูท่ี่ ๖ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
283 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เคาน์เตอร์บริการประชาชนพร้อมเก้าอี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
284 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้รับรอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
285 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
286 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
287 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๗๑๘ นศ ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
288 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๗๑๘ นศ ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
289 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๗๑๘ นศ ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
290 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ผ ๐๐๖๙ นศ ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
291 จ้างเหมาแรงงานเพื่อปฏิบัติงานประจำท้ายรถขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๕๗๙๙ นศ จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2563
292 จ้างทำแผ่นพับ โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๐๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
293 จ้างซ่อมแซมถนนสายชลประทานด้านซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2563
294 จ้างซ่อมแซมถนนสายซอยน้ำซับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2563
295 จ้างกวาดขนย้ายขยะและฝังกลบขยะภายในบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2563
296 จ้างซ่อมแซมถนนสายชลประทานด้านขวา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2563
297 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ๖ รายการ  24 มกราคม 2563
298 ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2563
299 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์แหล่งท้องเที่ยวตำบลท้องเนียน (พร้อมกรอบไม้และติดตั้ง) ขนาด ๒.๙๐x๔.๘๐ เมตร จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
300 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในตำบลท้องเนียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
301 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบ่อหิน หมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 มกราคม 2563
302 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
303 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดธารทอง-อ่าวเตล็ด หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 มกราคม 2563
304 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2563
305 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2563
306 จ้างทำป้ายไวนิล ลดอุบัติเหตุทางถนน ขนาด ๑๕๐x๓๐๐ เซนติเมตร จำนวน ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2563
307 ประกวดราคาซื้อจัดหารถบรรทุก 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 มกราคม 2563
308 ประกวดราคาซื้อจัดหารถบรรทุก 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 มกราคม 2563
309 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
310 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในตำบลท้องเนียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
311 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบ่อหิน หมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 ธันวาคม 2562
312 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบ่อหิน หมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 ธันวาคม 2562
313 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดธารทอง-อ่าวเตล็ด หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 ธันวาคม 2562
314 จ้างซ่อมแซมถนนสายท่าเรือเฟอร์รี่ไลน์-อ่าวท้องชิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2562
315 จ้างเหมาแรงงานเพื่อปฏิบัติงานประจำท้ายรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๗๑๘ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2562
316 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดธารทอง-อ่าวเตล็ด หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 ธันวาคม 2562
317 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤศจิกายน 2562
318 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดเตล็ด - ชายทะเล หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 พฤศจิกายน 2562
319 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2562
320 จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากเทศบาลตำบลท้องเนียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2562
321 จัดหารถบรรทุก 1 คัน  16 ตุลาคม 2562
322 จ้างก่อสร้างศาลารูปเหมือนพระครูไพโรจน์คณาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2562
323 จ้างก่อสร้างศาลารูปเหมือนพระครูไพโรจน์คณาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
324 จ้างก่อสร้างศาลารูปเหมือนพระครูไพโรจน์คณาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562