ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างเหมาซ่อมรถขนขยะ หมายเลขทะเบียน 81-6310 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2564
2 จ้างเหมาซ่อมเครื่องตัดหญ้าและเครื่องพ่นหมอกควัน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
3 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2564
4 จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลคลองวาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2564
5 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธันวาคม 2563
6 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง สำหรับนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลคลองวาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2563
7 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองวาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2563
8 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2563
9 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2563
10 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บต.7116 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2563
11 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2563
12 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลคลองวาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2563
13 วัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 17 รายการ 25 พฤศจิกายน 2563
14 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2563
15 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2563
16 ซื้อ(สารเคมีกำจัดยุงลายและทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย) โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤศจิกายน 2563
17 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก 2 ตอน หมายเลขทะเบียน กต.7568 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤศจิกายน 2563
18 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤศจิกายน 2563
19 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤศจิกายน 2563
20 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤศจิกายน 2563
21 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤศจิกายน 2563
22 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2563
23 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยช่างโยธาประจำกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2563
24 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 81 - 6310 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2563
25 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดถนนและทางเท้าในเขตเทศบาลตำบลคลองวาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ตุลาคม 2563
26 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลคลองวาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2563
27 จ้างเหมาบริการดูแลศูนย์ฟิตเนสเทศบาลตำบลคลองวาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2563
28 จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก/มด/แมลงสาป ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลคลองวาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563
29 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยให้ประจำอยู่ที่บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลคลองวาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2563
30 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์สำหรับการบริการด้านงานทะเบียนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2563
31 จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2563
32 จ้างเหมาบำรุงรักษาและดูแลสวนหย่อมและปฏิบัติงานอื่น ๆ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2563
33 จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของเทศบาลตำบลคลองวาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2563
34 จ้างเหมาบริการกำจัดปลวด/มด/แมลงสาป ของเทศบาลตำบลคลองวาฬ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2563
35 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก จำนวน ๗๖ รายการ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองวาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563
36 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน ๘๙ รายการ สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลคลองวาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563
37 ซื้อซื้อเจลล้างมือ ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็กก่อนวัยเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563
38 ซื้อเจลล้างมือ ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563
39 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
40 ยากำจัดเหาในโครงการกำจัดเหาเด็กปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลคลองวาฬ ประจำปีงบประมาณ 2563 16 กันยายน 2563
41 ซื้อแปรงสีฟัน ยาสีฟันเด็กประกอบการฝึกปฏิบัติโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลคลองวาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
42 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
43 ซื้อหนังสือเรียน จัดสรรสำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลคลองวาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
44 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
45 ซื้อวัสดุสำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
46 ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
47 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
48 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2563
49 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2563
50 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2563
51 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (บันไดอะลูมิเนียม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
52 ซื้อค่าวัสดุโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2563
53 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 สิงหาคม 2563
54 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 สิงหาคม 2563
55 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมหลังคาอาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองวาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563
56 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2563
57 ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2563
58 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กรกฎาคม 2563
59 จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
60 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลคลองวาฬ ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
61 เหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองวาฬ ภาคเรียนที่ 1/2563 26  มิถุนายน  2563
62 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3735 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
63 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23  มิถุนายน  2563
64 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กล่องพลาสติกใส) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2563
65 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2563
66 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2563
67 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2563
68 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ Waste Toner Box จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2563
69 จ้างจ้างเหมาซ่อมรถขนขยะ หมายเลขทะเบียน 81-6310 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2563
70 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2563
71 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2563
72 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2563
73 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ชนิด 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2  มิถุนายน  2563
74 จ้างเหมาปรับปรุงฝาบ่อพักเหล็กหล่อกลมซอยร่วมพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
75 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำซอยหลังป้อม 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
76 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2563
77 จ้างเหมาซ่อมระบบสัญญาณไฟจราจรบริเวณแยกซอยร่วมพัฒนา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2563
78 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(โน๊ตบุ๊ค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563
79 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๒๔๗๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2563
80 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(โน๊ตบุ๊ค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2563
81 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2563
82 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2563
83 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (พัดลมโครจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2563
84 ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ (ค่าวัคซีนป้องกันโฌรคพิษสุนัขบ้า) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
85 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองวาฬ สำหรับวันที่ี 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
86 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองวาฬ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลคลองวาฬ และโรงเรียนบ้านคลองวาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
87 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
88 จ้างเหมาซ่อมแซมและติดตั้งกันสาดอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอาคารสำนักงานเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
89 ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
90 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
91 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ชนิด 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 พฤษภาคม 2563
92 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ชนิด 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 พฤษภาคม 2563
93 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
94 จ้างเหมาซ่อมแซมปั้มแรงดันภายในรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บน 1026 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2563
95 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ชนิด 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เมษายน 2563
96 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคสล.และท่อระบายน้ำตั้งแต่ซอยเทศบาล 21 (บุญช่วย) ถึงซอยเทศบาล 24 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 เมษายน 2563
97 จ้างเหมาติดตั้งม่านอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองวาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
98 จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 เมษายน 2563
99 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 เมษายน 2563
100 จ้างซ๋อมรถยนต์กู้ชีพหมายเลขทะเบียน บธ.6796 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
101 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้สาขาโทรศัพท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
102 จ้างเหมาเย็บหน้ากากอนามัย จำนวน 2,300 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
103 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนระบบ Inverter ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
104 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวตามโครงการพลังงานคนไทยร่วมใจป้องกันฯไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
105 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
106 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคสล.และท่อระบายน้ำตั้งแต่ซอยเทศบาล 21 (บุญช่วย) ถึงซอยเทศบาล 24 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 มีนาคม 2563
107 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคสล.และท่อระบายน้ำตั้งแต่ซอยเทศบาล 21 (บุญช่วย) ถึงซอยเทศบาล 24 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 มีนาคม 2563
108 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
109 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคสล.และท่อระบายน้ำตั้งแต่ซอยเทศบาล 21 (บุญช่วย) ถึงซอยเทศบาล 24 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 มีนาคม 2563
110 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563
111 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563
112 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563
113 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563
114 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
115 จัดซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 6 ล้อ 17 มีนาคม 2563
116 จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ชนิด 4 ล้อ จำนวน 1 คัน 17 มีนาคม 2563
117 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
118 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
119 จ้างเหมาซ๋อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
120 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลข 480-56-0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
121 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
122 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
123 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
124 จ้างเหมายานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2563
125 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
126 ก่อสร้างปรับปรุงถนนคสล.และท่อระบายน้ำตั้งแต่ซอยเทศบาล 21 (บุญช่วย) ถึงซอยเทศบาล 24 25 กุมภาพันธ์ 2563
127 จ้างติดตั้งม่านกรองแสงพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
128 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะคันเล็ก หมายเลขทะเบียน 81-3735 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
129 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
130 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
131 จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลข 416-52-0024 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
132 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2563
133 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
134 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. ตั้งแต่บริเวรป้อมตำรวจ-ซอยเทศบาล 15 (ซีแซนด์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กุมภาพันธ์ 2563
135 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
136 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กุมภาพันธ์ 2563
137 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กุมภาพันธ์ 2563
138 ซื้อเครื่องพิมพ์(Multifuntion เลเซอร์หรือ LED สี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กุมภาพันธ์ 2563
139 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กุมภาพันธ์ 2563
140 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กุมภาพันธ์ 2563
141 จ้างจัดทำป้ายการชำระภาษีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กุมภาพันธ์ 2563
142 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องบดกิ่งไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กุมภาพันธ์ 2563
143 ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2563
144 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-6310 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2563
145 จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศชั้น ๑(๒ชั้น) จำนวน ๔ คัน/๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2563
146 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. ตั้งแต่บริเวรป้อมตำรวจ-ซอยเทศบาล 15 (ซีแซนด์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 มกราคม 2563
147 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. ตั้งแต่บริเวรป้อมตำรวจ-ซอยเทศบาล 15 (ซีแซนด์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 มกราคม 2563
148 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2563
149 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กต. 7538 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2563
150 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2563
151 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. ตั้งแต่บริเวรป้อมตำรวจ-ซอยเทศบาล 15 (ซีแซนด์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 มกราคม 2563
152 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 81-6310 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
153 จ้างเหมาซ่อมแซมกลอนประตูสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
154 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2472 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
155 วัสดุการเกษตร 6 มกราคม 2563
156 จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธันวาคม 2562
157 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธันวาคม 2562
158 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
159 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
160 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
161 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 81-6310 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
162 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
163 จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
164 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
165 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2562
166 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บต.๗๑๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2562
167 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2562
168 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2562
169 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
170 ซื้อวัสดุอื่น ๆ(ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
171 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2562
172 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2562
173 ซื้อวัสดุอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2562
174 ซื้อลูกฟุตบอลและถ้วยรางวัลสำหรับโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลชายหาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2562
175 ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งสำหรับโครงการแข่งขันฟุตบอลชายหาด ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2562
176 จ้างเหมาเวทีพร้อมติดตั้ง เครื่องเสียงพร้อมดนตรีและเครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมติดตั้งสำหรับโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2562
177 จ้างเหมาปรับเกลี่ยพื้นที่บริเวณสนามฟุตบอลชายหาดเพื่อใช้ในการจัดการแข่งขันฟุตบอลชายหาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2562
178 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่างสำหรับโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2562
179 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2562
180 จ้างเหมาตกแต่งเวทีและโต๊ะกรรมการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2562
181 จ้างเหมาซ่อมแซมลู่วิ่งไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
182 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
183 จ้างเหมาปรับปรุงฝาบ่อพักเหล็กหล่อกลมซอยเทศบาล 20 (ร่วมใจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
184 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
185 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2562
186 วัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 28 ตุลาคม 2562
187 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2562
188 จ้างเหมาซ่อมรถขนขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-6310 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2562
189 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2562
190 จ้างเหมาบำรุงรักษาและดูแลส่วนหย่อมและปฏิบัติงานอื่นๆ ของกองช่าง ของเทศบาลตำบลคลองวาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ตุลาคม 2562
191 จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก/มด/แมลงสาป ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลคลองวาฬ ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ตุลาคม 2562
192 จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก/มด/แมลงสาป ของเทศบาลตำบลคลองวาฬ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ตุลาคม 2562
193 จ้างเหมาซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งชายหาดบริเวณหลังธนาคารกรุงเทพฯ (สาขาย่อยคลองวาฬ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
194 เหมาบริการรักษาความปลอดภัยให้ประจำอยู่ที่บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียอนุบาลเทศบาลตำบลคลองวาฬ 26 กันยายน 2562
195 จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองวาฬ จำนวน 4 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2562
196 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยให้ประจำอยู่ที่บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลคลองวาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2562
197 จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2562
198 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและทางเท้าในเขตเทศบาลตำบลคลองวาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2562
199 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์สำหรับการบริการด้านงานทะเบียนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2562
200 จ้างเหมาบริการดูแลศูนย์ฟิตเนสเทศบาลตำบลคลองวาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2562
201 ซื้อตู้ทำน้ำเย็นสแตนเลส แบบต่อท่อประปา 2 หัวก๊อก จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
202 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
203 จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
204 จ้างจ้างเหมาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
205 จ้างเหมาซ่อมรถขนขยะมูลฝอย 81-6310 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
206 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
207 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
208 ซื้อจัดซื้อวัสดุสนาม (พื้นยางสังเคราะห์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
209 จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV ในเขตเทศบาลตำบลคลองวาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
210 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
211 ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
212 จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศชั้น 1(2ชั้น) จำนวน1คัน/3วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
213 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขนขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน81-6310 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
214 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
215 ซื้อซื้อวัสดุโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
216 ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
217 ซื้อวัสดุสำนักงาน(ผงหมึกเครื่องโทรสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
218 จ้างเหมาต่อเติมหลังคาเมทัลชีทศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองวาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
219 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 647 โด๊ส สำหรับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนับบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
220 จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV ในเขตเทศบาลตำบลคลองวาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
221 จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
222 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กรกฎาคม 2562
223 จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV ในเขตเทศบาลตำบลคลองวาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2562
224 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กบานเลื่อน) จำนวน 4 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562
225 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บต.7116 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
226 เหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-61-0004 22 กรกฎาคม 2562
227 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
228 ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง จำนวน 2 รายการสำหรับโครงการจัดงานวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
229 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะกินข้าวเด็กพร้อมเก้าอี้) จำนวน 8 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
230 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการจัดงานวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
231 จ้างเหมาตกแต่งรถขบวนแห่พร้อมนางเทียนสำหรับโครงการจัดงานวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
232 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
233 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
234 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
235 จ้างเหมาปรับปรุงทาสีอาคารสำนักงานเทศบาล ศูนย์ออกกำลังกาย (ฟิตเนส) และป้อมยาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
236 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกสีดำเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
237 จ้างเหมาจัดเย็บผ้าคุลมโต๊ะและเก้าอี้ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
238 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
239 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
240 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่น) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
241 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
242 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-57-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
243 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
244 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7  มิถุนายน  2562
245 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
246 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
247 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
248 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
249 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-57-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
250 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
251 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2562
252 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2562
253 ซื้อวัสดุจราจร (กรวยยาง) แบบคาดแถบสะท้อนแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
254 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2562
255 จ้างเหมาซ่อมแซมรถขยะอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 81-6310 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2562
256 จ้างเหมาต่ออายุเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลคลองวาฬ (www.klongwanmun.go.th) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2562
257 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
258 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
259 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
260 จ้างเหมาบริการปฎิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองวาฬ จำนวน ๔ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มีนาคม 2562
261 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
262 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและขยายถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยูซอยชาวเรือ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 มีนาคม 2562
263 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลาน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ คสล.ภายในเทศบาลตำบลคลองวาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 มีนาคม 2562
264 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ขนขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๖๓๑๐ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562
265 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562
266 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562
267 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562
268 จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV ภายในเขตเทศบาลตำบลคลองวาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562
269 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2562
270 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-57-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2562
271 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลธงชาติและธงพระฉายาลักษณ์สมเด็กพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯบดินทรเทพยวรางกูร จำนวน ๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2562
272 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงชาติ,ธงตราสัญลักษณ์) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2562
273 จ้างเหมาผูกผ้าประดับซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯและแท่นปลาวาฬบริเวณสามแยกทางเข้าเทศบาลตำบลคลองวาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2562
274 ซื้อยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-6310 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2021