ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อเคียวเซร่า รุ่น KM-๒๐๓๕ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๕๑ ๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2564
2 ซื้อวัสดุการศึกษา (หนังสือเรียน) จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2564
3 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๓๕๘ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2564
4 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อเคียวเซร่า รุ่น KM-๒๐๓๕ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๕๑ ๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2564
5 ซื้อหมึกถ่ายเอกสารเคียวเซร่า รุ่น TK ๔๑๐๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2564
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2564
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2564
8 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2564
9 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2564
10 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7  มิถุนายน  2564
11 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2564
12 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2564
13 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อเคียวเซร่า รุ่น KM-๒๐๓๕ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๕๑ ๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2564
14 จ้างทำวารสารเทศบาลเมืองตากใบ ปี ๒๕๖๔ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2564
15 จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/LED โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2564
16 จ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำสายหลังมัสยิดอัลยาตุลอิสซานียะห์ ชุมชนภัทรภักดี โดยวิธีคัดเลือก 27 พฤษภาคม 2564
17 จ้างทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2564
18 จ้างซ่อม/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คระบบแอร์รถยนต์ หมายเลขทะเบียน บฉ ๖๐๕๑ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2564
19 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2564
20 ซื้อโต๊ะทำงาน ๕ ลิ้นชัก จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2564
21 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2564
22 ซื้อกล่องพลาสติก K ๑๕๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤษภาคม 2564
23 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤษภาคม 2564
24 จ้างก่อสร้างซ่อมพื้นทางและเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายปลักเคียน ๒ ชุมชนบางน้อย โดยวิธีคัดเลือก 11 พฤษภาคม 2564
25 จ้างก่อสร้างพื้น คสล.หน้าอาคารอเนกประสงค์ ชุมชนบางน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤษภาคม 2564
26 จ้างเปลี่ยนยาง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๐๘๒ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤษภาคม 2564
27 จ้างทำไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์ในการชำระภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2564
28 จ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและปรับปรุงไหล่ทางถนนสายเลียบแม่น้ำบางนรา ชุมชนฮูมอลานัส โดยวิธีคัดเลือก 7 พฤษภาคม 2564
29 จ้างเปลี่ยนยาง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๕๔๖ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤษภาคม 2564
30 จ้างเปลี่ยนยาง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๐๘๓ นราธิวาส จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤษภาคม 2564
31 จ้างรื้อถอนอาคารโรงสูบน้ำประปาและหอเหล็กถังสูงพร้อมปรับพื้นที่ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองตากใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤษภาคม 2564
32 จ้างซ่อมและตรวจเช็คสภาพอื่นๆ รถยนต์มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บจ 3052 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤษภาคม 2564
33 จ้างซ่อม/เปลี่ยน ระบบคลัทช์รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๓๕๒ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2564
34 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2564
35 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2564
36 จ้างรายการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจสภาพเครื่องยนต์ของรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 7285 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2564
37 ซื้อซื้อผ้าอ้อมสำเร็จรูปแบบผู้ใหญ่ ตามโครงการการดูแลประชาชนที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2564
38 ซื้ออินทผาลัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2564
39 ซื้อถังขยะเคมี ขนาดความจุ ๒๐๐ ลิตร จำนวน ๕๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2564
40 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยท่าแพรก ๑๓ - มัดราเซาะห์ตะอ์ฟิศอัลกุรอานนูร์อีมาน โดยวิธีคัดเลือก 9 เมษายน 2564
41 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บง ๙๘๑๗ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2564
42 จ้างซ่อม/เปลี่ยน รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข ๗๒๘๕ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2564
43 จ้างไวนิลสวัสดีปีใหม่ไทย ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2564
44 จ้างทำไวนิลยินดีต้อนรับสู่เดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ฮ.ศ.๑๔๔๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2564
45 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้ากูโบร์โต๊ะแวโน๊ะ (ชุมชนฮูมอลานัส) โดยวิธีคัดเลือก 2 เมษายน 2564
46 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2564
47 จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายชลธารา ซอย ๖ (ยกระดับผิวทาง) ชุมชนบางน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2564
48 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2564
49 ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2564
50 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2564
51 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบริการพัฒนา ซอย๑ ชุมชนตาบาฮีเล โดยวิธีคัดเลือก 24 มีนาคม 2564
52 เช่าเต้นท์ จำนวน ๑๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2564
53 จ้างก่อสร้างถนน คสล.หลังมัดราเซาะห์ปะดอ ชุมชนฮูมอลานัส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2564
54 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2564
55 จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด ๔๔ ที่นั่ง จำนวน ๓ คัน ๒ วัน ตามโครงการทัศนศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองตากใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2564
56 จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด ๔๔ ที่นั่ง ตามโครงการทัศนศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองตากใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2564
57 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2564
58 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2564
59 ซ่อมพื้นทางและเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายปลักเคียน ๒ ชุมชนบางน้อย 16 มีนาคม 2564
60 จ้างไวนิลการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2564
61 ซื้อกากน้ำตาล และ EM (จุลินทรีย์) ใช้ในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2564
62 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2564
63 ซื้อบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2564
64 จ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำทางเข้าบาซาปูตู ชุมชนภัทรภักดี โดยวิธีคัดเลือก 11 มีนาคม 2564
65 จ้างทำไวนิลสำหรับใช้ในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มีนาคม 2564
66 ซื้อหนังสือคู่มือ พรบ.กฏหมายเลือกตั้งท้องถิ่นและหนังสือคู่มือปฏิบัติงานเลือกตั้งท้องถิ่น จำนวน ๒๗๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2564
67 จ้างซ่อมแซมถนน คสล. บริเวณหลังสนามกีฬาเทศบาลเมืองตากใบ (ชุมชนฮูมอลานัส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2564
68 ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร รุ่น TK - ๔๑๐ TONER KIT จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2564
69 ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร รุ่น TK - ๔๑๐ TONER KIT จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2564
70 จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถยนต์บรรทุกขยะแบบคอนเทรนเนอร์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๕๙๐ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2564
71 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายประชาตากใบ ซอย ๒ ชุมชนท่าแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2564
72 ซื้อหน้ากากอนามัยแบบสีขาว ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายเรื่องการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ในเขตพื้นที่เสี่ยงชายแดนไทย - มาเลเซีย เทศบาลเมืองตากใบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2564
73 ซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสำหรับฉีดพ่นขจัดเชื้อไวรัส จำนวน ๑๐ แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2564
74 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาเครือข่ายเรื่องการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - ๑๙) ในเขตพื้นที่เสี่ยงชายแดนไทย - มาเลเซีย เทศบาลเมืองตากใบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มีนาคม 2564
75 จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ข้างร้านค้าประชารัฐตาบา ชุมชนตาบาฮีเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มีนาคม 2564
76 จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ข้างบ้านโต๊ะอีหม่ามเฮ็งปูลานิบง ชุมชนสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มีนาคม 2564
77 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2564
78 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2564
79 จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ข้างบ้านผู้ใหญ่รอนิง (ต่อจากเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2564
80 จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ข้างบ้านบาฮารีปูลานิบง (ต่อจากเดิม) ชุมชนสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2564
81 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2564
82 จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถยนต์ดับเพลิง บจ ๗๙๐๒ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2564
83 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2564
84 ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร รุ่น TK - ๔๑๐ TONER KIT จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2564
85 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง ๒๖๓๔ นราธิวาส จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2564
86 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2564
87 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2564
88 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กุมภาพันธ์ 2564
89 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กุมภาพันธ์ 2564
90 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กุมภาพันธ์ 2564
91 ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กุมภาพันธ์ 2564
92 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กุมภาพันธ์ 2564
93 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กุมภาพันธ์ 2564
94 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กุมภาพันธ์ 2564
95 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองตากใบ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2564
96 ซื้อกระดาษแบบพิมพ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตากใบและนายกเทศมนตรีเมืองตากใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2564
97 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2564
98 จ้างเปลี่ยนสายไฮดรอลิค รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๓๕๘ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2564
99 จ้างเปลี่ยนยาง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๐-๕๓๕๘ นราธิวาส จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2564
100 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บจ ๗๙๐๒ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2564
101 จ้างทำไวนิลประชาสัมพันธ์กำหนดยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กุมภาพันธ์ 2564
102 จ้างเปลี่ยนยาง รถยนต์บรรทุกขยะแบบคอนเทรนเนอร์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๕๙๐ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กุมภาพันธ์ 2564
103 ซื้อผ้าอ้้อมสำเร็จรูปแบบผู้ใหญ่ตามโครงการ การดูแลประชาชนที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กุมภาพันธ์ 2564
104 จ้างซ่อม/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง ๒๖๓๔ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กุมภาพันธ์ 2564
105 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กุมภาพันธ์ 2564
106 ซื้อรองเท้าบู๊ทดับเพลิง จำนวน ๑๐ คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กุมภาพันธ์ 2564
107 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2564
108 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มกราคม 2564
109 จ้างทำไวนิลประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มกราคม 2564
110 จ้างกำจัดปลวก ภายในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองตากใบ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองตากใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2564
111 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2564
112 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2564
113 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2564
114 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2564
115 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2564
116 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
117 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
118 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2564
119 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2564
120 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงน้ำแข็ง (ชุมชนตาบาตะปอเยาะ) ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก 13 มกราคม 2564
121 จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๓๕๘ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มกราคม 2564
122 จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ รถยนต์บรรทุกขยะแบบคอนเทรนเนอร์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๕๙๐ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มกราคม 2564
123 จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ รถยนต์บรรทุกขยะแบบคอนเทรนเนอร์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๕๙๐ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มกราคม 2564
124 จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ รถยนต์บรรทุกขยะแบบคอนเทรนเนอร์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๕๙๐ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มกราคม 2564
125 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใจกลางเมืองตากใบเชื่อมต่อตลาดการค้าชายแดน (ชุมชนบางน้อย-หัวคลอง) ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก 8 มกราคม 2564
126 ซื้อเก้าอี้ทำงานและโต๊ะทำงาน จำนวน ๗ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2564
127 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2564
128 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2564
129 จ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ ซอยข้างบ้านหะยีอูมา (ต่อจากเดิม) ชุมชนสามัคคี โดยวิธีคัดเลือก 7 มกราคม 2564
130 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2564
131 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มกราคม 2564
132 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มกราคม 2564
133 จ้างทำป้ายไวนิล สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๔ จำนวน ๓ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธันวาคม 2563
134 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธันวาคม 2563
135 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การป้องกันและแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน ๓ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธันวาคม 2563
136 จ้างซ่อม/เปลี่ยน รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๓๕๒ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธันวาคม 2563
137 ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2563
138 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2563
139 จ้างซ่อม/เปลี่ยน ถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คอื่นๆ รถยนต์มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บจ ๓๐๕๑ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2563
140 จ้างซ่อม/เปลี่ยน รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๙๐๓ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธันวาคม 2563
141 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2563
142 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2563
143 ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก สีเทา ขนาด ๕ ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2563
144 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2563
145 ซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2563
146 จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บง ๗๑๓๘ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2563
147 จ้างซ่อมเปลี่ยนไฟท้าย รถยนต์บรรทุกขยะแบบปิคอัพ หมายเลขทะเบียน บฉ ๗๖๖๑ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ธันวาคม 2563
148 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธันวาคม 2563
149 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธันวาคม 2563
150 จ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายรัชดาภิเษก ๓ โดยวิธีคัดเลือก 7 ธันวาคม 2563
151 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 7 ธันวาคม 2563
152 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2563
153 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (ศูนย์บริการสาธารณสุข) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๕๕ ๐๐๒๙ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธันวาคม 2563
154 จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2563
155 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2563
156 ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2563
157 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2563
158 จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถยนต์เคลื่อนที่เร็ว หมายเลขทะเบียน บฉ ๘๑๗๖ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2563
159 ซื้อหินคลุกและทรายถม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2563
160 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤศจิกายน 2563
161 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤศจิกายน 2563
162 ซื้อถุงผ้าดิบ พร้อมสกรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤศจิกายน 2563
163 ซื้อท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤศจิกายน 2563
164 ซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤศจิกายน 2563
165 ซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤศจิกายน 2563
166 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2563
167 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2563
168 จ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสมานธาตุวิสุทธิ์ โดยวิธีคัดเลือก 11 พฤศจิกายน 2563
169 ซื้อถุงผ้าดิบ พร้อมสกรีน จำนวน ๘๐ ใบ เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์อนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนเขตเทศบาลเมืองตากใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2563
170 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2563
171 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2563
172 ซื้อกล่องพลาสติก จำนวน ๑๒ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2563
173 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2563
174 ซื้อไม้เสียดช่อ,ไม้แข็งกลาง เพื่อใช้ในการตกแต่งสถานที่ โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ตุลาคม 2563
175 จ้างซ่อม/เปลี่ยน รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๓๕๒ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ตุลาคม 2563
176 จ้างขุดลอกทางระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังช่วงฤดูฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2563
177 จ้างเปลี่ยนยาง รถยนต์มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บจ ๓๐๕๒ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2563
178 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2563
179 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๔๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ตุลาคม 2563
180 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการปลอดบุหรี่ให้กับเยาวชนในสถานศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ตุลาคม 2563
181 จ้างทำตาข่ายโครงเหล็กคัดแยกขยะรีไซเคิลภายในชุมชนและตู้เหล็กคัดแยกขยะอันตรายตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ตุลาคม 2563
182 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2563
183 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2563
184 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงน้ำแข็ง (ชุมชนตาบาตะปอเยาะ) ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 11 ตุลาคม 2563
185 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ตุลาคม 2563
186 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการรวมพลังชุมชนรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ตุลาคม 2563
187 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการรวมพลังชุมชนรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ตุลาคม 2563
188 ซื้อทรายอะเบทเพื่อใช้ในโครงการรวมพลังชุมชนรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน ๙ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ตุลาคม 2563
189 จ้างทำตาข่ายโครงเหล็กคัดแยกขยะรีไซเคิลภายในชุมชนและตู้เหล็กคัดแยกขยะอันตรายตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ตุลาคม 2563
190 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
191 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดงานประเพณีลากเรือพระ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
192 จ้างทำตาข่ายโครงเหล็กคัดแยกขยะรีไซเคิลภายในชุมชนและตู้เหล็กคัดแยกขยะอันตรายตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563
193 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2563
194 จ้างกำจัดปลวกบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองตากใบและอาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
195 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563
196 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563
197 จ้างทำไวนิลเพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563
198 จ้างทำไวนิลเพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563
199 จ้างทำไวนิลเพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
200 จ้างเปลี่ยนยาง รถยนต์บรรทุกขยะแบบปิคอัพ หมายเลขทะเบียน บฉ ๗๖๖๑ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
201 จ้างทำไวนิลเพื่อเตรียมการรับเสด็จ จำนวน ๑๐ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
202 จ้างทำวารสารเทศบาลเมืองตากใบ ปี ๒๕๖๓ ประจำเดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
203 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในกิจกรรมตามโครงการอย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2563
204 ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2563
205 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2563
206 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองตากใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2563
207 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ (โครงการหนูน้อยกินผัก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2563
208 ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
209 ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
210 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ (โครงการหนูน้อยนักวิทยาศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
211 จ้างซ่อม/เปลี่ยนดอกลำโพงฮอร์นพร้อมอะไหล่และสายเสียงตามสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
212 จ้างซ่อม/เปลี่ยนเครื่องขยายเสียงห้องประชุมใหญ่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๖๒ ๕๕ ๐๐๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
213 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ (โครงการหนูน้อยมหัศจรรย์สร้างสรรค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2563
214 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2563
215 จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด ๔๕ ที่นั่ง ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี และกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม 2563
216 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อบุคคลในครอบครัว) ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม 2563
217 จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถยนต์บรรทุกขยะแบบคอนเทรนเนอร์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๕๙๐ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม 2563
218 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
219 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพอื่นๆ รถยนต์บรรทุกขยะแบบปิคอัพยี่ห้อมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บฉ - ๗๖๖๑ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
220 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ไตรมาสที่ ๔ เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2563
221 จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบคอนเทรนเนอร์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๖๗๓ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2563
222 จ้างซ่อม/เปลี่ยน รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบคอนเทรนเนอร์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๖๗๓ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2563
223 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563
224 ซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563
225 จ้างเหมารถโดยสารพัดลม ขนาด 45 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563
226 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ไตรมาสที่ ๔ เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 20 สิงหาคม 2563
227 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
228 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
229 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาการค้าชายแดนตากใบ โดยวิธีคัดเลือก 14 สิงหาคม 2563
230 ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2563
231 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2563
232 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ (หลักสูตรการตัดเย็บกางเกงจากผ้าปาเต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2563
233 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2563
234 ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2563
235 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2563
236 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2563
237 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2563
238 ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร จำนวน ๔ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2563
239 เช่าเวที , เช่าเต็นท์ และ เช่าเก้าอี้เพื่อใช้ในการจัดงานมุสลิมสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
240 เช่าเครื่องขยายเสียงพร้อมติดตั้ง และเช่าเครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมติดตั้ง ใช้ในการจัดงานมุสลิมสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
241 ซื้อผงหมึกถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2563
242 ซื้อวัสดุ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ (หลักสูตรการทำขนมเบเกอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2563
243 จ้างซ่อม/เปลี่ยนเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อเคียวเซร่า รุ่น KM-๔๐๕๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๕๓ ๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2563
244 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2563
245 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2563
246 ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2563
247 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2563
248 จ้างทำไวนิล ๑๒ สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2563
249 ซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 สิงหาคม 2563
250 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2563
251 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ การเย็บกระเป๋าผ้าอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2563
252 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บง ๗๑๓๘ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2563
253 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2563
254 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2563
255 จ้างซ่อมถนนและคูระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2563
256 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2563
257 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2563
258 จ้างทำป้ายไวนิล สลามัตฮารีรายออีดิ้ลอัฎฮา ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๑ จำนวน ๒ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2563
259 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2563
260 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2563
261 จ้างทำป้ายไวนิล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ จำนวน ๔ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563
262 จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในโครงการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กรกฎาคม 2563
263 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กรกฎาคม 2563
264 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กรกฎาคม 2563
265 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2563
266 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2563
267 จ้างซ่อม/เปลี่ยน รถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๕๔๖ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2563
268 ซื้อสื่อการเรียน เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2563
269 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2563
270 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2563
271 จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บจ ๒๐๑๖ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
272 จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บง ๘๕๕๖ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
273 จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ รถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน น-5909 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
274 ซื้อสีไม้และสีเทียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
275 จ้างทำวารสารเทศบาลเมืองตากใบ ปี ๒๕๖๓ ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25  มิถุนายน  2563
276 ซื้อวัสดุการศึกษา (หนังสือเรียน) จำนวน 43 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25  มิถุนายน  2563
277 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลงวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25  มิถุนายน  2563
278 ซื้อคีมจับงูทำจากสแตนเลส จำนวน ๔ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23  มิถุนายน  2563
279 จ้างทำป้ายไวนิล รณรงค์การดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal) จำนวน ๒ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23  มิถุนายน  2563
280 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
281 ซื้อผ้าอ้อมสำเร็จรูปแบบผู้ใหญ่ ตามโครงการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวที่มีสวัสดิการเบิกจากส่วนราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือนมิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
282 จ้างเปลี่ยนยาง รถยนต์บรรทุกขยะแบบคอนเทรนเนอร์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๕๙๐ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
283 จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ และเปลี่ยนที่ปัดน้ำฝน รถยนต์บรรทุกขยะแบบคอนเทรนเนอร์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๕๙๐ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
284 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
285 ซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๔๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
286 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2563
287 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2563
288 ซื้อโต๊ะและเก้าอี้ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  มิถุนายน  2563
289 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15  มิถุนายน  2563
290 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
291 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
292 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
293 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2563
294 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2563
295 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2563
296 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2563
297 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2563
298 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2563
299 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2563
300 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2563
301 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1  มิถุนายน  2563
302 จ้างซ่อม/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพอื่นๆ รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๐๘๒ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563
303 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563
304 จ้างซ่อม/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพอื่นๆ รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๙๐๓ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563
305 จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๓๕๒ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563
306 จ้างซ่อม/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพอื่นๆ รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๐๘๓ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563
307 จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๗๙๑ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2563
308 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2563
309 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองตากใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2563
310 จ้างทำไวนิล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๒ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563
311 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563
312 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓) 21 พฤษภาคม 2563
313 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563
314 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2563
315 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๙๗ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
316 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้สำหรับในงานรักษาความสงบ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
317 ซื้อโทรโข่ง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
318 ซื้อเสื้อกันฝน สีส้ม พร้อมแถบสะท้องแสง จำนวน ๑๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
319 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2563
320 จ้างทำไวนิลสลามัตฮารีรายออีดิ้ลฟิตรี ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๑ จำนวน ๓ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
321 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๘๗๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
322 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
323 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2563
324 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๘๒๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2563
325 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2563
326 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
327 จ้างติดตั้งรถพ่วงข้าง กับรถจักยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กยล ๕๓๕ นราธิวาส จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
328 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
329 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๙๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
330 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๙๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
331 จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถยนต์เคลื่อนที่่เร็ว หมายเลขทะเบียน บฉ ๘๑๗๖ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
332 โครงการพัฒนาการค้าชายแดนตากใบ 20 เมษายน 2563
333 จ้างทำวารสารเทศบาลเมืองตากใบ ปี ๒๕๖๒ ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
334 ซื้อพัดลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
335 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
336 ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
337 จ้างทำไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙) อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ จำนวน ๔ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
338 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 เมษายน 2563
339 จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บจ ๗๙๐๒ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 เมษายน 2563
340 จ้างติดตั้งระบบประปาและซ่อมประตูบานม้วนเหล็ก ประจำอาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการ เทศบาลเมืองตากใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
341 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
342 จ้างซ่อมหลังคาอาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
343 จ้างซ่อม/เปลี่ยนประตูอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองตากใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
344 จ้างเปลี่ยนกระจก รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๓๕๒ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
345 จ้างซ่อม/เปลี่ยน รถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บง ๘๕๕๖ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
346 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
347 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารละหมาดสำนักงานเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
348 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
349 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
350 จ้างซ่อม/เปลี่ยน รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๓๕๘ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
351 จ้างซ่อม/เปลี่ยน รถบรรทุก (ดีเซล) หมายเลขทะเบียน บง ๙๘๑๗ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
352 จ้างทำไวนิลวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
353 ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
354 จ้างซ่อม/เปลี่ยน รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๗๙๑ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
355 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
356 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
357 จ้างทำไวนิลประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
358 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
359 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563
360 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563
361 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
362 จ้างซ่อม/เปลี่ยน รถยนต์หมายเลขทะเบียน กค ๗๔๓ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
363 จ้างทำไวนิลประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน จำนวน ๒ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
364 จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
365 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
366 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
367 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
368 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
369 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
370 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
371 ซื้อยางแอสฟัลท์ติกสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
372 จ้างทำไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์ในการชำระภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
373 ซื้อกระเป๋าผ้าพร้อมสกรีน และกระดาษ A๔ ตามโครงการชุมชนสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
374 วัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน 5 มีนาคม 2563
375 จ้างทำไวนิลโครงการชุมชนสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
376 จ้างซ่อม/เปลี่ยน รถยนต์บรรทุกขยะแบบคอนเทรนเนอร์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๕๙๐ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
377 จ้างซ่อม/เปลี่ยน รถยนต์หมายเลขทะเบียน กข ๗๒๘๕ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
378 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๖๑ ๐๐๐๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
379 ซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
380 ซื้ออาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
381 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
382 จ้างซ่อม/เปลี่ยน รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบคอนเทรนเนอร์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๕๙๐ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
383 ซื้อเวชภัณฑ์ป้องกันและควบคุมโรคและวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
384 ซื้อวัดสุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
385 จ้างต่อเติมชานพักท่าเทียบเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
386 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารร้านค้าจุดชมวิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
387 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
388 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
389 จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2563
390 ซื้อทรายถมและหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2563
391 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓) 18 กุมภาพันธ์ 2563
392 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
393 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
394 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารตลาดรวมสินค้าผลิตภัณฑ์สินค้าพื้นเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
395 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
396 ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) โดยวิธีคัดเลือก 11 กุมภาพันธ์ 2563
397 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กุมภาพันธ์ 2563
398 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน บง ๙๘๑๗ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
399 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
400 จ้างทำไวนิล ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
401 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด ๙,๐๐๐ บีทียู ยี่ห้ออีมีเน้นท์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
402 ซื้อพุ่มดอกไม้แห้ง จำนวน ๙ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563
403 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
404 จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บจ ๒๐๑๖ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
405 ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
406 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
407 จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด ๔๔ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ตามโครงการทัศนศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2563
408 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2563
409 จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด ๔๔ ที่นั่ง ตามโครงการทัศนศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2563
410 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
411 จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๗๙๑ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
412 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
413 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
414 จ้างซ่อม/เปลี่ยน ตรวจเช็คระบบการทำงานของเครื่องยนต์ รถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๕๔๖ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
415 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2563
416 จ้างซ่อม/เปลี่ยน ตรวจเช็คระบบการทำงานของเครื่องยนต์ รถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๕๔๖ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2563
417 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2563
418 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองตากใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2563
419 จ้างซ่อม/เปลี่ยน รถยนต์ หมายเลขทะเบียน บฉ ๖๐๕๑ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2563
420 จ้างเปลี่ยนยางนอกและหลอดไฟ รถยนต์หมายเลขทะเบียน กข ๖๓๐๗ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
421 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2563
422 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2563
423 จ้างทำไวนิลตรุษจีน ปี ๒๐๒๐ จำนวน ๒ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2563
424 จ้างทำไวนิล ชำระภาษีประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2563
425 จ้างทำวารสารเทศบาลเมืองตากใบ ปี ๒๕๖๒ ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2563
426 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2563
427 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2563
428 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2563
429 ซื้อถังขยะ จำนวน ๕๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2563
430 จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบคอนเทรนเนอร์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๖๓๗ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2563
431 จ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบริการพัฒนา โดยวิธีคัดเลือก 13 มกราคม 2563
432 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2563
433 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2563
434 จ้างทำไวนิลการรณรงค์สร้างจิตสำนึก ความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนน จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2563
435 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
436 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
437 เช่าอุปกรณ์เสริมสร้างพัฒนาการ (บ้านลม) ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
438 เช่าเครื่องขยายเสียง ชุดใหญ่ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
439 เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
440 จ้างทำโฟมบอร์ดเพื่อใช้ในการตกแต่งสถานที่ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
441 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการตกแต่ง จัดสถานที่ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
442 จ้างทำไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
443 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
444 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการตกแต่ง จัดสถานที่ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
445 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
446 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2562
447 ซื้ออาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธันวาคม 2562
448 จ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายรัชดาภิเษก ๑ โดยวิธีคัดเลือก 25 ธันวาคม 2562
449 จ้างทำสติกเกอร์โฟมบอร์ด เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2562
450 จ้างทำไวนิล เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓ จำนวน ๒ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2562
451 ซื้อตู้รางเลื่อน ขนาด ๖ ตู้ แบบมือผลัก ขนาด ๒๖๙๐x๙๑๔x๑๙๗๘ มม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
452 จ้างทำไวนิลยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลเมืองตากใบและไวนิลขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
453 จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยเวาะบ๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
454 จ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ ซอยตรงข้ามกูโบร์เจ๊ะเห ชุมชนภัทรภักดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
455 ซื้อกระเป๋าผ้าใส่เอกสารพร้อมสกรีน จำนวน ๒๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
456 ซื้ออาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2562
457 ซื้ออาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2562
458 จ้างทำฐานรองไมโครโฟน จำนวน ๑๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2562
459 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการจัดทำเวทีประชาคมเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2562
460 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2562
461 ซื้อตลับหมึกเลเซอร์ Fuji Xerox จำนวน ๕ ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธันวาคม 2562
462 จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด ๔๖ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธันวาคม 2562
463 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2562
464 ซื้อเสื้อคลุมดับเพลิงนอกอาคารคลุมเข่า สีส้ม พร้อมสกรีนชื่อหน่วยงาน จำนวน ๑๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2562
465 ซื้ออาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2562
466 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2562
467 ซื้อชุดกันผึ้งต่อต่อย ทำจาก PVC สีดำหนาพิเศษ ตัวชุดอุปกรณ์ติดกันเป็นชุดเดียวกัน อุปกรณ์ประกอบด้วย แว่นตา ถุงมือ หมวก รองเท้า กระเป๋าเก็บชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2562
468 จ้างซ่อม/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพอื่นๆ รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๐๘๓ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
469 จ้างซ่อม/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพอื่นๆ รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๙๐๓ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
470 จ้างซ่อม/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพอื่นๆ รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าาย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๐๘๒ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2562
471 ซื้ออาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
472 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2562
473 ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
474 ซื้ออาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
475 ซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
476 จ้างซ่อม/เปลี่ยน รถยนต์บรรทุกขยะแบบคอนเทรนเนอร์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๕๙๐ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
477 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
478 ซื้อถังขยะคอนเทรนเนอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
479 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ - มกราคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
480 ซื้ออาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
481 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 (เดือนพฤศจิกายน 2562 - กุมภาพันธ์ 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
482 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ - มกราคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2562
483 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ - มกราคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2562
484 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
485 จ้างซ่อม/เปลี่ยนโช๊คอัพหน้า-หลังขวา ซ้ายและเปลี่ยนกระจกประตูหลังข้างซ้าย รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข ๗๒๘๕ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
486 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 (เดือนพฤศจิกายน 2562 - กุมภาพันธ์ 2563) 12 พฤศจิกายน 2562
487 ซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าเครื่องยนต์ดีเซล ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก 12 พฤศจิกายน 2562
488 จ้างปรับปรุงป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองตากใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2562
489 จ้างซ่อม/เปลี่ยน รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๓๕๘ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤศจิกายน 2562
490 จ้างซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองตากใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
491 จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองตากใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
492 จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมทางเดิน คสล. ชุมชนตาบาตะปอเยาะ ๒ (ต่อจากเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
493 ซื้ออาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
494 ซื้อยางแอลฟัลท์ติกสำเร็จรูป จำนวน ๑๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
495 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
496 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ตุลาคม 2562
497 จ้างทำปฏิทินเทศบาลเมืองตากใบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๓,๕๐๐ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ตุลาคม 2562
498 จ้างซ่อม/เปลี่ยนเครื่องถ่ายเอกสารเคียวเซร่า รุ่น TASKALFA ๒๒๐๑ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๖๑ ๐๐๐๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ตุลาคม 2562
499 จ้างเปลี่ยนยาง รถกระบะพยาบาลฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กค ๔๗๑๙ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
500 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันและตรวจเช็คสภาพอื่นๆ รถกระบะพยาบาลฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กค ๔๗๑๙ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ตุลาคม 2562
501 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพอื่นๆ รถกระบะพยาบาลฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กค ๔๗๑๙ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ตุลาคม 2562
502 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันและตรวจเช็คสภาพอื่นๆ รถกระบะพยาบาลฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กค ๔๗๑๙ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ตุลาคม 2562
503 จ้างซ่อม/เปลี่ยน รถยนต์บรรทุกขยะแบบคอนเทรนเนอร์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๕๙๐ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ตุลาคม 2562
504 ซื้อไฟกระพริบพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๗ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ตุลาคม 2562
505 อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองตากใบ จำนวน ๑ อาคาร ๒ ห้องเรียน 10 ตุลาคม 2562
506 ซื้ออาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ตุลาคม 2562
507 จ้างก่อสร้างบุกเบิกถนนใจกลางเมืองตากใบเชื่อมต่อตลาดการค้าชายแดน (ชุมชนบางน้อย - หัวคลอง) โดยวิธีคัดเลือก 10 ตุลาคม 2562
508 จ้างปรับปรุงโรงครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองตากใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ตุลาคม 2562
509 ซื้ออาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ตุลาคม 2562
510 จ้างเหมาเรือขนส่งผู้โดยสารข้ามฟากไทย - มาเลเซีย ท่าเทียบเรือรัชดาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
511 ซื้ออาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2562
512 บุกเบิกถนนใจกลางเมืองตากใบเชื่อมต่อตลาดการค้าชายแดน (ชุมชนบางน้อย - หัวคลอง) 23 กันยายน 2562
513 จ้างทำไวนิลรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
514 ซื้ออาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
515 ซื้อกล้องวัดระดับสำหรับงานสำรวจงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
516 จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายหลังมัสยิดอีบาดาตูซอลีฮีน ชุมชนตาบาปาเร๊ะ โดยวิธีคัดเลือก 13 กันยายน 2562
517 จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายข้างสนามกีฬาเทศบาลเชื่อมต่อชุมชนฮูมอลานัส โดยวิธีคัดเลือก 13 กันยายน 2562
518 ซื้ออาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
519 ซื้อของสมนาคุณเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
520 ซื้อตู้เย็น ขนาด ๕ คิวบิกฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กันยายน 2562
521 ซื้ออาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กันยายน 2562
522 ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กันยายน 2562
523 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กันยายน 2562
524 เช่าเครื่องขยายเสียงชุดใหญ่ตามโครงการแข่งขันฟุตบอลประชาชนเทศบาลคัพ ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กันยายน 2562
525 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กันยายน 2562
526 ซื้อชุดกีฬาตามโครงการจัดส่งเรือเข้าแข่งขันเรือชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2562
527 ซื้อถ้วยรางวัลและพลุกระดาษเพื่อใช้ในโครงการแข่งขันฟุตบอลประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2562
528 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2562
529 ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน ๒ ตอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
530 จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๕๔๖ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
531 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ (หลักสูตรการทำขนมไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
532 จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน น - ๕๙๐๙ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
533 จ้างซ่อม/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพอื่นๆ รถยนต์มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บจ ๓๐๕๒ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
534 จ้างก่อสร้างถนน คสล.บริเวณหอพักเด็กกำพร้าอายาตา ชุมชนตาบาตะปอเยาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
535 ซื้ออาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
536 ซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
537 จ้างปรับปรุงประตูทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองตากใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
538 จ้างซ่อม/เปลี่ยน รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๓๕๘ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
539 จ้างทำวารสารเทศบาลเมืองตากใบ ปี ๒๕๖๒ ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
540 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
541 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
542 ซื้อเกลือเสริมไอโอดีนเพื่อการสาธิต ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ในเขตเทศบาลเมืองตากใบ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
543 ซื้อกรวยจราจร และแผงกั้นจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
544 จ้างทำตะแกรงเหล็กสำหรับคัดแยกขยะมูลฝอย ตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองตากใบ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
545 ซื้ออาหารเสริม (นม) ครั้งที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
546 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
547 ซื้ออาหารเสริมสำหรับเด็กขาดสารอาหาร (นมผง) ตามโครงการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็ก ๐-๕ ปี ในเขตเทศบาลเมืองตากใบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
548 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 สิงหาคม 2562
549 ซื้ออาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 สิงหาคม 2562
550 จ้างงานตัดขุดถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนชลธารา ซอย 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
551 ซื้อหมึกพิมพ์สีดำ Brother LC ๖๖๙ XL BK จำนวน ๑๕ ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
552 จ้างซ่อม/เปลี่ยน ตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์ รถดูดสิ่งปฏิกูลหมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๕๔๖ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
553 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
554 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
555 ซื้อถังพลาสติกพร้อมฝาปิด เพื่อใช้ในโครงการชุมชนสะอาด เทศบาลเมืองตากใบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
556 จ้างปรับปรุงสนามเด็กเล่นหน้าสถานีตำรวจภูธรตากใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
557 จ้างซ่อมกันสาดหลังคาคลุมด้านข้างอาคารตลาดรวมสินค้าและผลิตภัณฑ์พื้นเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
558 จ้างซ่อม/เปลี่ยนน้ำยาแอร์ รถยนต์หมายเลขทะเบียน กข ๖๓๐๗ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
559 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ (หลักสูตรการทำน้ำมันไพล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
560 ซื้อชุดกีฬาเพื่อใช้ในโครงการแข่งขันฟุตบอลประชาชนเทศบาลคัพ ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
561 ซื้อเครื่องดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง จำนวน 20 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
562 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
563 ซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ขาสูง จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
564 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการส่งเสริมพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัยถูกกฎจราจรและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ เขตเทศบาลเมืองตากใบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
565 ซื้ออาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
566 จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บจ ๗๙๐๒ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
567 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
568 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
569 ซื้อหมึกถ่ายเอกสารเคียวเซร่า TK-๔๑๐๙ จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
570 จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๘๒๕ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
571 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บง ๗๑๓๘ นราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก 11 สิงหาคม 2562
572 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
573 จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๓๕๘ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
574 จ้างเหมารถโดยสารพัดลม ขนาด 45 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
575 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
576 ซื้ออาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
577 จ้างเปลี่ยนยาง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๗๙๑ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
578 จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๗๙๑ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
579 จ้างทำไวนิล ๑๒ สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ จำนวน ๒ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
580 จ้างทำไวนิลสาลามัตฮารีรายออีดิ้ลอัฎฮา ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๐ จำนวน ๒ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
581 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ จำนวน ๑๕ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
582 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการแข่งขันฟุตบอลประชาชนเทศบาลคัพ ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
583 เช่าเครื่องขยายเสียงชุดใหญ่ เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันฟุตบอลประชาชนเทศบาลคัพ ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
584 เช่าเครื่องขยายเสียงชุดเล็ก เพื่อใช้ในโครงการฟุตบอลประชาชนเทศบาลคัพ ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
585 จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๓๗๔๘ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
586 จ้างทำไวนิล ตามโครงการแข่งขันฟุตบอลประชาชนเทศบาลคัพ ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
587 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันฟุตบอลประชาชนเทศบาลคัพ ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
588 เช่าชุดเสื้อผ้าการแสดง/เดินพาเหรด โครงการกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สายใยรักศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองตากใบ ครั้งที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
589 เช่าเครื่องขยายเสียง ชุดใหญ่ โครงการกีฬาสีศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก สายใยรักศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองตากใบ ครั้งที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
590 ซื้ออาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 สิงหาคม 2562
591 จ้างทำป้ายไวนิลและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ โครงการตลาดปลอดหนู เทศบาลเมืองตากใบ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
592 ซื้อวัสดุ โครงการตลาดปลอดหนู เทศบาลเมืองตากใบ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
593 ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
594 ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กรกฎาคม 2562
595 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการปลอดบุหรี่ในเยาวชนและพนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กรกฎาคม 2562
596 จ้างซ่อม/เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ (หน้าห้องนายกฯ) และ (ห้องรองนายกฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กรกฎาคม 2562
597 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กรกฎาคม 2562
598 จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน น - ๕๙๐๙ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2562
599 ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2562
600 ซื้ออาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2562
601 ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2562
602 จ้างทำไวนิลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562
603 จ้างซ่อม/เปลี่ยนเครื่องขยายเสียง (ห้องประชุมตาบา) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๖๒ ๕๕ ๐๐๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562
604 จ้างทำไวนิลรณรงค์ไม่ทิ้งขยะในที่หรือทางสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562
605 ซื้อหมึกถ่ายเอกสารเคียวเซร่า TK-๔๑๐๙ จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562
606 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562
607 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
608 ซื้อวัสดุ โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
609 ซื้อวัสดุ โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
610 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๙ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
611 ซื้ออาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2562
612 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2562
613 ซื้อวัสดุการศึกษา (หนังสือเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2562
614 ซื้ออาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
615 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
616 ซื้ออาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
617 ซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
618 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
619 ซื้อถุงดำ ขนาด ๒๘ x ๓๖ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
620 ซื้ออาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
621 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
622 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
623 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
624 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
625 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ (หลักสูตรฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น กระเป๋าสานจากเส้นพลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2562
626 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2562
627 ซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในการตกแต่งสถานที่ ตกแต่งรถแห่เทียน ตกแต่งต้นเทียน โครงการจัดงานวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
628 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2562
629 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
630 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการการจัดการขยะอินทรีย์และขยะเปียกในครัวเรือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
631 ซื้ออาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
632 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังทดแทนจากเซลล์แสงอาทิตย์พร้อมกับระบบควบคุม จำนวน ๔๙๗ ชุด ตามโครงการต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในพื้นที่ความมั่นคงพร้อมระบบ IOT ของเทศบาลเมืองตากใบ 27  มิถุนายน  2562
633 จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บจ ๗๙๐๒ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
634 จ้างซ่อม/เปลี่ยน รถยนต์บรรทุกขยะแบบคอนเทรนเนอร์ หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๕๕๙๐ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
635 จ้างเปลี่ยนไดชาร์จ รถยนต์หมายเลขทะเบียน กง ๒๖๓๔ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
636 จ้างซ่อม/เปลี่ยน รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๕๓๕๘ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
637 ซื้ออาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20  มิถุนายน  2562
638 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ (หลักสูตรการทำขนมจีนเส้นสด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20  มิถุนายน  2562
639 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2562
640 จ้างทำไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน ๖ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2562
641 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
642 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
643 จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด ๔๕ ที่นั่ง ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนาตัวแทนชุมชน ภายในเขตเทศบาลเมืองตากใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
644 ซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13  มิถุนายน  2562
645 ซื้ออาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13  มิถุนายน  2562
646 จ้างก่อสร้างราวเหล็กกันตกบริเวณเลียบคลองปาเร๊ะ ชุมชนตาบาปาเร๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
647 ซื้อไม้เนื้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
648 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา ถนนสายปลักเคียน ๒ (ต่อจากเดิม) ชุมชนบางน้อย โดยวิธีคัดเลือก 11  มิถุนายน  2562
649 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
650 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
651 จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บง ๘๕๕๖ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2562
652 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2562
653 จ้างก่อสร้างโรงจอดรถและอาคารเก็บอุปกรณ์สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ โดยวิธีคัดเลือก 7  มิถุนายน  2562
654 ซื้ออาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7  มิถุนายน  2562
655 จ้างซ่อม/เปลี่ยนหลอดไฟหน้า ชุดหน้าคลัช เติมน้ำยาแอร์ รถยนต์หมายเลขทะเบียน กข 7285 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7  มิถุนายน  2562
656 จ้างซ่อม/เปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๕ ๐๐๕๗ และ ๔๑๖ ๕๘ ๐๐๖๔ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7  มิถุนายน  2562
657 ซื้อกระเป๋าผ้าใส่เอกสารพร้อมสกรีน เพื่อใช้ในโครงการจัดทำเวทีประชาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2562
658 ซื้อกระเป๋าผ้าใส่เอกสารพร้อมสกรีน เพื่อใช้ในโครงการจัดทำเวทีประชาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2562
659 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการจัดทำเวทีประชาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2562
660 ซื้อกระเป๋าผ้าใส่เอกสารพร้อมสกรีน เพื่อใช้ในโครงการจัดทำเวทีประชาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2562
661 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
662 จ้างซ่อมแซมถนนและดาดคอนกรีตไหล่ทางบริเวณหัวสะพานปาเระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
663 ซื้อเครื่องคำนวณเลข จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
664 จ้างทำไวนิลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
665 จ้างทำไวนิลสาลามัตฮารีรายออีดิ้ลฟิตรี ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๐ จำนวน ๒ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
666 จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถยนต์บรรทุกขยะแบบคอนเทรนเนอร์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๕๙๐ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
667 จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายท่าแพรก ซอย ๑ - สุสานจีน ชุมชนบางน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2562
668 ซื้ออินทผาลัม จำนวน ๑๗๒ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2562
669 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมระบบเบรค รถยนต์มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บจ ๓๐๕๑ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2562
670 ซื้ออาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤษภาคม 2562
671 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤษภาคม 2562
672 ซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤษภาคม 2562
673 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บจ ๗๙๐๒ นราธิวาส จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤษภาคม 2562
674 ซื้ออาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤษภาคม 2562
675 จ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณตลาดหัวถนน - ชุมชนท่าแพรก โดยวิธีคัดเลือก 15 พฤษภาคม 2562
676 จ้างรื้อเสาไฟเสาหงส์บริเวณถนนรัชดาภิเษกและถนนท่าเทียบเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2562
677 ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2562
678 จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถบรรทุก (ดีเซล) หมายเลขทะเบียน บง ๙๘๑๗ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
679 ซื้อกระจกโค้งพร้อมติดตั้ง จำนวน ๗ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
680 ซื้อธงอาเซียน จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2562
681 ซื้ออาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤษภาคม 2562
682 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2562
683 จ้างทำขาเหล็กเสาธง จำนวน ๕๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤษภาคม 2562
684 จ้างทำไวนิลถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤษภาคม 2562
685 จ้างเปลี่ยนกระจกหน้าและใบปัดน้ำฝนของรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข ๗๒๘๕ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤษภาคม 2562
686 จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมทางเดิน คสล. ชุมชนตาบาตะปอเยาะ ๓ (ต่อจากเดิม) โดยวิธีคัดเลือก 1 พฤษภาคม 2562
687 จ้างซ่อม/เปลี่ยนหม้อน้ำ รถยนต์บรรทุกขยะแบบคอนเทรนเนอร์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๕๙๐ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
688 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา ถนนสายสุวรรณพฤกษา ซอย ๑ ชุมชนบางน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2562
689 ซื้อเวชภัณฑ์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อและวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2562
690 จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายตะปอเยาะใน ชุมชนตาบาตะปอเยาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2562
691 จ้างซ่อม/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพอื่นๆ รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๐๘๒ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2562
692 จ้างซ่อม/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพอื่นๆ รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๐๘๓ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2562
693 จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายหลังมัสยิดยาแมะ ตาบาฮูลู ชุมชนตาบาตะปอเยาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เมษายน 2562
694 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เมษายน 2562
695 จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด ๔๕ ที่นั่ง ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนกลุ่มสตรีและกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2562
696 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2562
697 จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. บริเวณตลาดตาบา (หลังบ้านหมอรง) ชุมชนตาบาฮีเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2562
698 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2562
699 จ้างเปลี่ยนที่บังโคลนและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๙๐๓ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
700 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เมษายน 2562
701 จ้างซ่อมแซมบริเวณฝาคูที่ทรุดตัวถนนท่าเรือ (ชุมชนตาบาฮีเล) เทศบาลเมืองตากใบ และทำฝาคูระบายน้ำตะแกรงเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2562
702 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2562
703 เช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง เก้าอี้ โต๊ะไม้ และซุ้มโครงเหล็ก ตามโครงการสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
704 เช่าเครื่องขยายเสียงตามโครงการสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
705 ซื้อวัสดุตกแต่งสถานที่ ตามโครงการสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
706 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา สายท่าแพรก ซอย ๔ ชุมชนท่าแพรก โดยวิธีคัดเลือก 5 เมษายน 2562
707 จ้างทำตะแกรงเหล็กสำหรับใส่ขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2562
708 ซื้ออาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
709 จ้างทำวารสารเทศบาลเมืองตากใบ ปี ๒๕๖๑ ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
710 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2562
711 จ้างรื้อถอนเสาส่งสัญญาณวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2562
712 ซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2562
713 จ้างซ่อม/เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มีนาคม 2562
714 ซื้ออาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
715 จ้างก่อสร้างบุกเบิกถนนใจกลางเมืองตากใบ เชื่อมต่อตลาดการค้าชายแดน (ชุมชนบางน้อย-หัวคลอง) โดยวิธีคัดเลือก 28 มีนาคม 2562
716 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
717 จ้างซ่อม/เปลี่ยน รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๓๕๒ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
718 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
719 จ้างเปลี่ยนยาง รถยนต์บรรทุกขยะคอนเทรนเนอร์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๕๙๐ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
720 จ้างทำป้ายไวนิลวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
721 เช่าเต็นท์ และเก้าอี้ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองตากใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2562
722 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2562
723 จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บจ ๗๙๐๒ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
724 จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด ๔๕ ที่นั่ง ตามโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของนายกเทศมนตรี,รองนายกเทศมนตรี ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
725 ซื้อวัสดุของตกแต่ง เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองตากใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
726 ซื้อเสื้อกั๊กสะท้อนแสงพร้อมสกรีนชื่อเทศบาลเมืองตากใบ จำนวน ๖๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
727 ซื้อของรางวัลสำหรับการแสดง ตามโครงการจัดงานวันวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองตากใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
728 ซื้ออาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
729 ซื้อของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน ตามโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล เลขาและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562
730 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองตากใบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2562
731 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองตากใบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562
732 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2021
733 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2021
734 จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๐๘๓ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2021
735 จ้างซ่อม/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็ดสภาพอื่นๆ รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๓๐๓ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2021
736 จ้างซ่อม/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพอื่นๆ รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๐๘๒ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2021
737 จ้างเปลี่ยนยาง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๓๕๒ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กุมภาพันธ์ 2021
738 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกียวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กุมภาพันธ์ 2021
739 จ้างทำไวนิลวันตรุษจีน จำนวน ๒ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กุมภาพันธ์ 2021
740 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กุมภาพันธ์ 2021
741 ซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาด ๑๖ นิ้ว จำนวน ๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กุมภาพันธ์ 2021
742 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กุมภาพันธ์ 2021
743 จ้างซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วมหญิงอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มกราคม 2021