ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาญจนดิษฐ์
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาญจนดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2564
2 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มกราคม 2564
3 จ้างทำวัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563
4 จ้างเหมาดูแลเว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาญจนดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563
5 จ้างเหมาดูแลเว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาญจนดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563
6 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตามโครงการบริหารจัดการและพัฒนาขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563
7 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาญจนดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2563
8 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาญจนดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15  มิถุนายน  2563
9 จ้างเหมาติดตั้งอ่างน้ำล้างมือ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาญจนดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
10 จ้างเหมาทำครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาญจนดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
11 ซื้อครุภัณฑ์ (เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายระบบอินฟราเรด) ของสำนักงานสาธารณสุข อำเภอกาญจนดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
12 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ในการยกย่องเชิดชูเกียรติอสม.ดีเด่น ระดับชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
13 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
14 จ้างจัดจ้างทำวัสดุในการสำรวจลูกน้ำ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาญจนดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
15 จ้างเหมาซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาญจนดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
16 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาญจนดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
17 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาญจนดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
18 จ้างจ้างเหมาดูแลเว็บไซต์สำหรับหน่วยงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาญจนดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563
19 จ้างจ้างเหมาดูแลเว็บไซต์สำหรับหน่วยงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาญจนดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563
20 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาญจนดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
21 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
22 จ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบสื่อสารโทรคมนาคมและระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
23 จ้างก่อสร้างห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาญจนดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
24 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2562
25 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาญจนดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2562
26 จ้างเหมาซ่อมแซมสุขภัณฑ์ห้องน้ำ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาญจนดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562