ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาญจนดิษฐ์
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2564
2 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานโครงการประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
3 จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาญจนดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
4 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
5 จ้างทำวัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
6 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตามโครงการบริหารจัดการและพัฒนาขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
7 จ้างเหมาดูแลเว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาญจนดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
8 จ้างเหมาดูแลเว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาญจนดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
9 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาญจนดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2563
10 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาญจนดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2563
11 จ้างเหมาติดตั้งอ่างน้ำล้างมือ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาญจนดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
12 จ้างเหมาทำครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาญจนดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
13 ซื้อครุภัณฑ์ (เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายระบบอินฟราเรด) ของสำนักงานสาธารณสุข อำเภอกาญจนดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
14 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ในการยกย่องเชิดชูเกียรติอสม.ดีเด่น ระดับชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
15 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
16 จ้างจัดจ้างทำวัสดุในการสำรวจลูกน้ำ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาญจนดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
17 จ้างเหมาซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาญจนดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
18 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาญจนดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
19 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาญจนดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
20 จ้างจ้างเหมาดูแลเว็บไซต์สำหรับหน่วยงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาญจนดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2563
21 จ้างจ้างเหมาดูแลเว็บไซต์สำหรับหน่วยงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาญจนดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2563
22 จ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบสื่อสารโทรคมนาคมและระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
23 จ้างก่อสร้างห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาญจนดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
24 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
25 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาญจนดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
26 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2562
27 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาญจนดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2562
28 จ้างเหมาซ่อมแซมสุขภัณฑ์ห้องน้ำ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาญจนดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2562